Guanyar el canvi real passa per prioritzar la lluita contra la injustícia de gènere en totes les seves vessants

Lluitar contra la injustícia de gènere en totes les seves dimensions ha estat una de les prioritats de Barcelona en Comú des del seu naixement. El 55% de les persones que es troben en situació de risc de pobresa a la ciutat de Barcelona són dones i és per això que ahir el Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona va presentar l’Estratègia d’acció per lluitar contra la Feminització de la Pobresa durant els propers 8 anys.

L’estratègia sorgeix de la Taula Intersectorial contra la Feminització de la Pobresa, la qual es va constituir l’octubre de 2015 per lluitar contra la pobresa que colpeja de manera desproporcionada les dones a la ciutat. Formada per membres d’associacions, grups, ONGs, sindicats, institucions, expertes i representants dels grups municipals i del Govern de l’Ajuntament de Barcelona, la Taula ha treballat, debatut i generat propostes durant els darrers 8 mesos. És d’aquest procés participatiu del que sorgeix l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa, la qual es proposa combatre múltiples aspectes, incloent-hi els estructurals, de la feminització de la pobresa i la precarietat, com ara la discriminació de gènere en el mercat laboral, les desigualtats entre homes i dones en la distribució de les càrregues de cura i de treball domèstic, l’accés de les dones a l’habitatge, la millora del seu estat de salut i la generació, processament i anàlisi de dades per reflectir de manera més fidedigna la situació social i econòmica de les dones a la ciutat.

Si bé l’estratègia consta de 71 mesures, durant l’any 2016 se’n començaran a desenvolupar 50 d’inicials, les quals ja estan dotades d’una partida pressupostària de 28 milions d’euros. Alguns dels projectes més destacats d’aquest primer any busquen dignificar els sectors més feminitzats del mercat laboral i combatre la segregació ocupacional mitjançant, per exemple, l’acompanyament en la creació de cooperatives i associacions, la creació de contractes bonificats i la creació de serveis, programes i mecanismes de millora de l’accés i la permanència al mercat de dones en situació de vulnerabilitat. Un altre projecte capdavanter que vol impulsar el Govern municipal passa per promoure la corresponsabilització en el treball domèstic i en les cures al conjunt d’actors implicats tant a les llars com en la comunitat, en el sector privat i en l’administració pública. Finalment, la dedicació pressupostària més important estarà destinada a incrementar les beques menjador i a ampliar serveis com ara el Servei d’Atenció Domiciliària, el servei de teleassistència i el servei d’àpats socials.

Guanyar el canvi real passa per prioritzar la lluita contra la injustícia de gènere en totes les seves vessants. L’estratègia que es presenta és, sens dubte, un altre petit gran pas. 

Descarrega l'Estratègia de Feminització de la Pobreça