Convocatòria de licitació pel Servei de suport al desplegament de les infraestructures digitals de Barcelona en Comú

Barcelona en Comú té la necessitat d’oferir un servei de suport al desplegament de les infraestructures digitals de software lliure de l’organització. Aquest servei ha d’acompanyar i donar suport en la implementació dels projectes tecnològics previstos durant el proper semestre. Haurà d’estar coordinat especialment amb la secretaria tècnica d’organització, el responsable de bases de dades i administració de CIVI-CRM, així com els proveïdors que porten el manteniment de la web i les aplicacions de BComú, i els seus servidors.

Els softwares i aplicacions previstes a desplegar són: plataforma de participació Decidim, sistema de correu electrònic Zimbra, sistema d’arxius Nextcloud. Alhora es preveuen accions de formació i capacitació del personal tècnic i activistes que fan servir aquestes eines tant com administradors com a usuàries.

 

OBJECTE DE LA SUBCONTRATACIÓ

L’objecte de la subcontractació és el servei de suport al desplegament de les infraestructures digitals per 25 hores/setmana durant un període de 6 mesos. La present subcontractació es composa dels següents lots:

- LOT 1: Suport en la implementació de Decidim
- LOT 2: Suport en la instal·lació del sistema d’arxius Nextcloud i sistema de correu Zimbra
- LOT 3: Suport en l’acompanyament i formació d’usuàries amb especials dificultats

DURADA I TEMPORALITZACIÓ DEL SERVEI

El contracte que es suscrigui amb l’empresa o professional adjudicatari entrarà en vigor en el moment en què estigui firmat el contracte i s’extendrà durant 6 mesos, prorrogable per uns altres 6 mesos.

OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA I SISTEMA DE FACTURACIÓ

Les empreses o professionals interessats en la prestació dels serveis detallats en els apartats anterior hauran de presentar una oferta tècnica contemplant totes les característiques i requisits indicats, així com qualsevol millora que estimin oportuna.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Es realitzarà una valoració individualitzada de les ofertes per cadascun dels lots indicats, puntuant-se les mateixes de 0 a 100 amb la següent distribució:

- Oferta econòmica (màxim 60 punts)
- Oferta tècnica (màxim 40 punts)

AVALUACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI

Amb caràcter periòdic la contractant podrà preguntar als usuaris del servei sobre:

- La qualitat del servei
- Comptes de correu i usuaris de NextCloud implementades
- Incidències detectades

FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Termini: Les ofertes hauran de presentar-se fins al 6 d'abril de 2021.

Documentació necessària:

- Oferta tècnica detallant tots els aspectes requerits en el present document.
- Oferta econòmica, juntament amb el compromís de manteniment dels preus ofertats al llarg de la duració del contracte.

Aquelles ofertes que no presentin la documentació específica requerida, indicant en elles tots els punts que s’estableixen en el present, o no s’ajusten als requisits generals establerts per la contractació, podran ser requerits als seus sol·licitants per la seva subsanació en el plaç de 5 dies hàbils, i sempre en aquells casos en els que Barcelona en Comú ho estimi oportú. No obstant, si es considera motiu suficient per la no contractació o defecte no subsanable, podrà ser rebutjada i tenir-se com a no presentada l’oferta, comunicant-se els motius a l’ofertant.

Les ofertes hauran de remetre’s a:

Att.- Secretaria Tècnica d’Organització
E-mail: organitzacio@bcnencomu.cat
Direcció Postal: Carrer Marina, 131 bis baixos 08013 - Barcelona

Es remetrà còpia, en format electrònic, de l’oferta tècnica i econòmica a la següent adreça de correu electrònic: tresoreria@bcnencomu.cat.

 

Tot el plec de condicions es troba disponible en aquest enllaç.