Convocatòria de licitació per a l'adjudicació de la diagnosi de gènere per a Barcelona En Comú

Barcelona En Comú informa que iniciarà un procés per a la diagnosi de gènere amb aquests objectius:

1. Obtenir, mitjançant processos participatius, una diagnosi de gènere de l'entitat, emmarcada en un document que permeti situar l'estat de la qüestió, detectar elements de millora i proposar accions en les diferents dimensions analitzades.

2. Iniciar un procés en l'organització que generi reflexió i agència.

El termini de recepció de propostes serà fins a les 23:59 hores del dia 20 de febrer del 2017. Es donarà un termini d'estudi de 15 dies i es contactarà amb les empreses o persones que hagin presentat la proposta més adequada als criteris aquí descrits a partir del dia 6 de març del 2017.

A continuació, es detallen els requisits tècnics i metodologia de desenvolupament necessaris que ha de complir aquesta diagnosi.


Requisist tècnics

Elements bàsics a tenir en compte en la diagnosi: 

Objectius

Obtenir la diagnosi de gènere de l'organització a partir de processos participatius que generin reflexió i agència. 

Metodologia

Caldrà especificar la metodologia proposada. Aquesta haurà de contemplar entre d'altres:  processos d'observació (presència en diferents espais, temps de paraula, etc.), realització d’entrevistes i focus group, i proposta de tallers que serveixin perquè la gent de l’organització pugui implicar-se de forma activa i participativa.

Dimensions

La diagnosi haurà de contemplar, com a mínim les següents dimensions de representació: 

 • Representació descriptiva: que les persones representades s'assemblin el màxim possible als representats, per una qüestió de justícia i posicions socials. 
 • Representació substantiva: anàlisi del contingut. 
 • Representació simbòlica: allò que canvia o pot canviar la concepció simbòlica de la política. 

Així mateix, caldrà que s'especifiquin les categories d'anàlisi, que com a mínim hauran de contemplar: presència i visibilitat, veu, discurs i decisió. I tenir en compte temes transversals com la conciliació i l'ús d'espais formals i informals.  

Membres

Serà imprescindible que la diagnosi contempli membres de: 

 • Organització
 • Grup  Municipal          
 • Districtes          

 

Pressupost i procediment 

 • Temporalitat aproximada per a la tasca: 3 o 4 mesos
 • Pressupost aproximat: Màxim de 10.000 €
 • Perfil professional: Persones amb expertesa i trajectòria en la matèria.  Preferiblement dues persones millor que una sola. Cal tenir en compte les qüestions de confidencialitat i seguretat, donat que hauran d’accedir a molts espais de l’organització. 

 

Valoració

La valoració es realitzarà en funció de: 

 • Projecte presentat
 • Trajectòria o expertesa de l’entitat o persona que el presenta i realitzarà
 • Equip disponible per a dur a terme el projecte (cal incloure CV)
 • Pressupost

Les licitacions s'hauran d'enviar mitjançant correu electrònic a tresoreria@bcnencomu.cat