Barcelona té nom de dona

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa, en els primers nou mesos de mandat, clares polítiques d'igualtat per lluitar per a una ciutat més justa, equitativa i igualitària que doni a les dones el protagonisme que es mereixen. 

Bona mostra d’aquesta voluntat ha estat la creació de la Regidoria de Cicle de Vida, feminismes i LGTBI. En nou mesos, la regidoria ha dut a terme diversos projectes, campanyes i estudis. El compromís per la promoció personal i  social de les dones i la lluita contra qualsevol discriminació i  violència masclista s’ha materialitzat en la mesura de Govern per millorar el sistema per l’abordatge integral de les violències masclistes a Barcelona. Aquesta mesura s’ha dotat amb un increment de recursos de 1.3 milions d’euros per aquest anys 2016 de forma que la inversió per lluitar contra la violència masclista s’acosta als 6 milions d'euros. A finals d'any es tornarà a calcular l'augment necessari per aconseguir els objectius que planteja la mesura de govern entre els anys 2017 i 2019.

Entre altres accions concretes, aquesta mesura de Govern ha permès iniciar una avaluació del circuit Barcelona contra la violència a les dones per poder definir tota una sèrie d'accions que millorin els circuits d'atenció, reforcin el sistema d'atenció i els equips professionals. A més s’està concretant un Protocol de dol de ciutat, definit conjuntament amb els moviments feministes de la ciutat, per visibilitzar el rebuig institucional de manera sistemàtica i ferma davant el feminicidi o intent de feminicidi. En el marc d’aquesta mesura de Govern també es va obrir, el passat mes de novembre, la campanya de comunicació: “Barcelona rebutja la violència masclista” per sensibilitzar i conscienciar tota la ciutadania de la situació de violència masclista que viuen les dones en diferents àmbits de la vida personal, laboral i comunitària. 

Grups d’expertes han elaborat un estudi sobre els matrimonis forçats i un altre sobre la mutilació genital femenina a la ciutat de Barcelona per tal de conèixer la realitat d’aquestes violències i poder prendre mesures adequades per lluitar contra elles.
  
Compromís per la transversalitat de gènere


Des de la Regidoria també es treballa per desenvolupar de forma coordinada una estratègia de transversalitat de gènere a la ciutat i a l'Ajuntament ja que com va declarar la regidora, Laura Pérez, aquesta és una prioritat de l'equip de Govern. I en compliment d'aquesta transversalitat ja s'està acabant de definir el document d’anàlisi i mesures de la “Taula Intersectorial Contra la Feminització de la Pobresa” que aborda la feminització de la pobresa des de quatre perspectives sectorials prioritàries: mercat laboral, sosteniment de la vida, dret a l'habitatge i dret a la salut. Per definir aquesta estratègia la Regidoria ha obert un procés participatiu amb més de 25 entitats de la ciutat i en el qual també hi treballen, de forma transversal, més de 20 àrees, departaments i instituts municipals. Es preveu tenir el document final i les conclusions amb propostes a finals del mes de maig. 
 
El compromís pel mainstreaming també ha dut a crear el departament de transversalitat de gènere a la primera tinença d'alcaldia i a generar espais i persones expertes encarregades d’impulsar la igualtat de gènere en les diferents àrees, regidories i districtes. Així, s’ha creat el Departament d'Igualtat de Gènere a la Gerència de RRHH per l'execució i seguiment del II Pla d'igualtat d'oportunitats de dones i homes; el Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures dintre del Comissionat d'Economia Social, i el grup de treball de Pressupostos amb Perspectiva de Gènere, liderat per la Gerència de Presidència i Economia.


Introduir la perspectiva de gènere en tota l’economia municipal és un dels objectius de la regidoria i per aconseguir-lo s’ha iniciat una anàlisi dels pressupostos generals de l'Ajuntament per tal d’introduir millores en pro de la igualtat en la proposta del pressupostos de l’any 2017. Entre les primeres mesures que ja s’han pres en pro de la transversalitat de gènere en l’economia municipal i de la ciutat ha estat introduir criteris i clàusules de gènere en alguns dels plecs de les principals contractacions del consistori. Això permet garantir que la contractació i  les concessions públiques proporcionen beneficis socials i promoguin l’equitat de gènere. Així, s’han introduït  clàusules de gènere en els contractes del SAD, de la Teleassistència i dels àpats socials. 
La perspectiva de gènere també s’ha introduït com element de valor en totes les convocatòries públiques de subvencions. Així, per exemple, en els bases de les subvencions del 2016 de l'Ajuntament es valoren amb 0'5 punts els projectes fets amb perspectiva de gènere.
 
Mesures en pro de la no discriminació de les persones LGTBI


Les polítiques feministes també suposen una lluita contra tota discriminació de les persones LGTBI i per això la Regidoria de Cicle de Vida, feminismes i LGTBI s’han pres un important paquet de mesures en pro de la igualtat de tracte d’aquest col·lectiu. Entre altres accions, s’ha creat una línia nova de subvencions per a projectes que defensin la diversitat sexual i que lluitin contra la LGTBIfòbia; s’ha dut a terme un procés participatiu amb les entitats del moviment LGTBI per definir el Centre de recursos LGTBI de la ciutat i s’ha iniciat el disseny del nou Pla LGTBI de Barcelona.
Per conèixer la realitat de les persones intersexuals i trans de la ciutat i poder definir millor les polítiques a favor de la no discriminació s’han encarregat dos informes a expertes: l’Informe de les diferents realitats, posicionaments i demandes de la població intersexual a Barcelona a càrrec de la Dra. Núria Gregori, antropòloga social de la Universitat d’Elx, i l’Informe del model d’acompanyament i assistència a persones trans de Barcelona, amb una visió despatologitzadora a càrrec de  Cristina Garaizabal, psicòloga clínica especialitzada en diversitat sexual i de gènere.