Governar obeint:
un nou codi ètic
per a guanyar Barcelona

Coneix el codi ètic de Barcelona en Comú

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació hauran de complir per a assegurar una gestió política compromesa i pròxima a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes democràtics i populars, i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els assumptes públics.

També es plantegen diversos compromisos i mesures que tenen com a objectiu garantir que tothom pugui dedicar el temps necessari a la gestió política i a les funcions públiques i, alhora, acabar amb els privilegis dels quals, durant molts anys, han gaudit bona part de la classe política, provocant un greu allunyament cap als interessos de la ciutadania.

Aquest compromís d’ètica política part des de la confiança i el compromís que aquesta candidatura manté amb les persones que ocuparan un càrrec de responsabilitat pública, a més de ser un mecanisme de suport, supervisió i control a la seva tasca.

Les persones que ocupin càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica política es comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes legals necessari perquè aquests principis ètics es converteixin en norma obligatòria per a tothom en l’administració municipal.

Aquest codi ètic vol ser flexible, dinàmic i concís. La candidatura treballarà en un reglament que concreti i faci operatius els principis del codi ètic.

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones de la candidatura que ocupen càrrecs electes, de lliure designació i gerencials, tant de l’Ajuntament de Barcelona com de les altres institucions metropolitanes —públiques i semipúbliques— en què les que l’Ajuntament té participació financera i en els espais de presa de decisions.

Totes aquestes persones es comprometen a:

Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional de la nostra societat.

  1. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes
  2. Finançament, transparència i gestió de les despeses
  3. Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció

1. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes

1.1. Defensa d’allò establert en el programa polític de la candidatura i actuar com a representants obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i oberts a tota la població que fixi la candidatura, promovent la corresponsabilitat política de tots i totes.

1.2. Fer públiques les seves agendes, per a fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten. Es faran públics també els ordres del dia i les actes de les reunions.

1.3. Facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interessos i l’elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís s’estendrà en els 3 anys següents a la seva sortida de la funció pública.

1.4. Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.

1.5. Rendició de comptes de les actuacions dels representats davant la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics, i oberts a tothom d’àmbit sectorial o de zona (ciutat, barri o districte). La informació es presentarà sempre en un format Open Data que permeti treballar-la.

1.6 Acceptació de la censura (i revocació, si s’escau) de regidors/as i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa. Perquè això sigui possible, s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per a garantir una aplicació correcta i honesta d’aquest principi.

1.7. No accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin estat beneficiàries d’un contracte municipal, dins de l’àmbit i/o sector en què ha desenvolupat la seva funció representativa. En cap cas s’ocuparan càrrecs en els consells d’administració.

1.8. Mantenir un contacte habitual amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantir l’espai necessari a les seves agendes per a atendre’ls i donar respostes a les seves propostes, i tenir presents, a l’hora de prendre decisions, els informes de les persones de l’administració que treballen amb aquests col·lectius.

1.9. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat, districtes o barris tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat. Tots les persones que ocupin càrrecs electes i de designació es comprometen a impulsar i fer costat a totes les iniciatives ciutadanes, propostes a través del marc legal vigent o en el marc de la candidatura (a escala de barri, districte o ciutat).

2. Finançament, transparència i gestió de les despeses

La candidatura es compromet a:

2.1. Ser transparent en la seva gestió, publicant desagregades totes les dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà en comptes d’entitats d’economia social i solidària.

2.2. Posar un topall màxim a les donacions privades.

2.3. La renúncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que puguin coartar la independència política de la candidatura. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per a garantir la independència i la coherència amb el seu programa..

2.4. Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.

2.5. Fomentar el micromecenatge finalista, és a dir, el petit mecenatge destinat a accions i necessitats concretes.

2.6. A no utilitzar fundacions o entitats jurídiques per a finançar-se amb recursos i mecanismes poc transparents, i amb objectius diferents als de la candidatura.

2.7. La introducció de sancions administratives i penals efectives en cas de finançament irregular.

2.8. La candidatura farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

3. Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció

Les persones amb càrrecs electes, gerencials i de lliure designació es comprometen a:

3.1. Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un tracte de favor.

3.2. No duplicar càrrecs en les institucions, exceptuant aquells vinculats a la seva condició de regidor/a.

3.3. No duplicar sous ni cobrar remuneracions extres per assistir a reunions.

3.4. A establir un sou màxim de 2.200 euros com a salari net mensual, incloent-hi dietes, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per a exercir les responsabilitats i funcions que suposa el càrrec assumit. El sou serà variable també en funció de les responsabilitats.

3.5. Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable a un mandat més sempre que es doni un procés de discussió i validació ciutadana.

3.6. Compromís de renúncia o cessament de manera immediata de tots els càrrecs, davant la imputació per la judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per interès propi o per a afavorir terceres persones. Així com també en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores

3.7. Fer un bon traspàs d’informació i de coneixement (sense remuneració) seguint un protocol acordat en el marc de la candidatura.

La candidatura es compromet a:

3.8. A facilitar la conciliació entre la vida laboral i la política, establint mecanismes de suport als càrrecs públics durant la seva reincorporació en el món laboral en cas de no trobar treball.

3.9. Desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida familiar i política.

Disposicions addicionals:

Disposició addicional transitòria 1. El reglament que reguli el codi ètic hauria d’incorporar mecanismes per a vetllar que s’implementa correctament i especificar els canals de modificació, entre altres aspectes

Disposició addicional transitòria 2. Queda pendent incorporar en el codi ètic l’ús que es farà del finançament que rebi la candidatura

Disposició addicional transitòria 3. Queda pendent identificar quins elements s’emportaran a consulta directa i vinculant.

Bibliografia

Aquest document ha estat redactat per Guanyem Barcelona a partir de material escrit i els debats sobre el codi ètic i municipalisme realitzats al llarg dels dos mesos en un espai de confluència amb diferents forces polítiques. Per a la redacció d’aquest text s’han utilitzat documents diversos aportats per companys i companyes de:

Governar obeint. Codi d’ètica política

Quin és el Grup Municipal de Barcelona En Comú?

Ara mateix Barcelona En Comú té 9 regidors a l’Ajuntament de Barcelona: Ada Colau (presidenta del Grup Municipal), Janet Sanz, Guille López, Gemma Tarafa, Jess González, Lucía Martín, Marc Serra, Carol Recio i Pau Gonzàlez.

Barcelona es divideix en 10 districtes, en cadascun d’ells treballen els nostres consellers i conselleres. Són una part crucial de Barcelona En Comú i de Barcelona, són els qui fan possible que la ciutat es governi des de cada barri.

L’organització combina l’experiència de dos mandats a l’alcaldia de Barcelona amb noves energies, il·lusions i idees que es presenten per a construir la Barcelona futura, una ciutat justa que té el seu poder en la diversitat i en cadascun dels seus barris.

Comprova qui són els nostres regidors i regidores i els nostres consellers i conselleres en el nostre Espai Activista. 

Vols ser part de la transformació
de Barcelona?

Troba la teva manera de participar i, si tens una nova idea, explica'ns-la.