Transparència

Pressupost de campanya

Presentem el pressupost de la campanya electoral. Per fer-ho tan entenedor com sigui possible, les despeses estan agrupades per la finalitat que tenen, i després detallades amb subpartides més petites.

Aquest document serveix per definir les prioritats i les necessitats detectades, però sabem que en el transcurs de la mateixa campanya, hi haurà canvis d'estratègia o limitacions en el pressupost total que faran que es facin modificacions respecte a aquesta versió inicial del pressupost.

Com sempre, un cop acabada la campanya farem pública la informació per saber exactament en què s'han fet les despeses realitzades.

Concepte Cost
Actes Principals 48.500,00
Bustiades 7.000,00
Cartells actes 6.500,00
Acte Inici 4.000,00
Acte Gràcia 2.000,00
Acte Nou Barris 5.000,00
Acte Internacional 3.000,00
Acte Final 6.500,00
Nit electoral 2.000,00
Logística d'actes 7.500,00
Streaming 1.500,00
Lones 1.000,00
Altres 2.500,00
   
Barris (Campanya En Comú) 42.000,00
Programes de districte 6.000,00
Actes 10.000,00
Material (metrades, díptics,...) 4.000,00
Lloguer Espais 5.000,00
Furgoneta + equip de so 4.000,00
Pancartes 5.000,00
Diaris 4.000,00
Cartells (carrer, botigues...) 3.000,00
Roll-up 1.000,00
   
Propaganda 38.300,00
Opis de metro 23.300,00
Banderoles 15.000,00
   
Transport i Logística 11.150,00
Vehicle periodistes (aprox. 20Places amb conductor) 6.000,00
Router 4G 400,00
Furgoneta 2.000,00
Tarima, taules, cadires i rack de so 2.250,00
Taxis 500,00
   
Comunicació 12.000,00
Publicitat, XXSS 9.000,00
Video 3.000,00
   
Legal 3.000,00
Credencials apoderats/apoderades 300,00
Carpetes i lanyards apoderats/apoderades 500,00
Altres 2.200,00
   
Imprevistos 5.000,00
   
TOTAL 159.950,00

Comptes clars

El juny passat va néixer Guanyem Barcelona amb l'objectiu de crear una candidatura ciutadana per recuperar Barcelona per a totes les persones que hi vivim.

Barcelona En Comú és el resultat d'aquesta aposta ciutadana, avalada per més de 35.000 signatures de suport.

Treballem seguint els principis d'eficiència, legalitat i transparència.

  • Eficiència: les entitats tenen legalment 6 mesos per revisar els comptes abans de la publicació oficial. Nosaltres ho fem molts abans. Evidentment, vam publicar un tancament parcial, és a dir, estem en un procés obert, buscant la millora de la qualitat de la informació econòmica.
  • Legalitat: els comptes que hem elaborat segueixen els principis establerts i s'ajusten als preceptes recollits en el Pla general de comptabilitat.
  • Transparència: La transparència és una eina per al control democràtic imprescindible per mantenir l'autonomia dels projectes polítics i la seva fidelitat a la ciutadania: en aquesta nova manera de fer política és la ciutadania qui determina com les entitats públiques i a els seus representants han de retre comptes. Sabem que ens cal la vostra col·laboració vigilant per ser del tot transparents i volem posar-vos tots els mecanismes per fer-vos-ho fàcil.

Per tant amb la intenció d'explicar la situació econòmica amb tot detall, mostrem els comptes clars de l'Associació Guanyem Barcelona, impulsora de la candidatura Barcelona En Comú.

Relació provisional d’ingressos i despeses de gener i febrer de 2015

ID Cuenta Grupo Subgrupo Cuenta Descripción Debe Haber
60000001 COMPRAS Y GASTOS COMPRAS COMPRA DE MERCADERIAS MARXANDATGE 35.00 0.00
62100000 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES ARRENDAMIENTOS Y CANONES LOCAL, LLOGUER CASTILLEJOS 2750.00 0.00
62200000 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES REPARACIONES Y CONSERVACION LOCAL, MANTENIMENT 1607.31 0.00
62300223 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES CONSULTORIA 200.00 0.00
62300224 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES GESTORIA 420.51 0.00
62600000 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS BANCARIOS SIMILARES SERVEIS BANCARIS 80.16 0.00
62700001 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS COMUNICACIO 1184.22 0.00
62800002 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SUMINISTROS TELEFON 34.90 0.00
62800003 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SUMINISTROS AIGUA 310.43 0.00
62900002 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES OTROS SERVICIOS ACTES 283.86 0.00
62900004 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES OTROS SERVICIOS TEAMING 1.00 0.00
62900006 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES OTROS SERVICIOS JUDICIAL 190.38 0.00
63100002 COMPRAS Y GASTOS TRIBUTOS OTROS TRIBUTOS TAXES AGBAR 49.53 0.00
64000000 COMPRAS Y GASTOS GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS SOUS I SALARIS 1733.32 0.00
64200000 COMPRAS Y GASTOS GASTOS DE PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESSA SEG. SOCIAL CARREC EMPRESA 567.66 0.00
70000001 VENTAS E INGRESOS VENTAS   MARXANDATGE 0.00 1325.47
72100000 VENTAS E INGRESOS INGRESOS PROPIOS   STRIPE -DONACIONS PERIOD. VOL. 170.00 7224.89
72200001 VENTAS E INGRESOS INGRESOS PROPIOS   RECOL.LECTA VOLUNTARIS ACTES 0.00 61.38
72800000 VENTAS E INGRESOS INGRESOS PROPIOS   DONACIONS 0.00 30.00
          9618.28 8641.74

Arxiu original CSV

Relació provisional d’ingressos i despeses de 2014

Cuenta Grupo Subgrupo Cuenta Descripción Debe Haber
60000001 COMPRAS Y GASTOS COMPRAS   MARXANDATGE 4467.56 0.00
60200001 COMPRAS Y GASTOS COMPRAS   MATERIAL OFICINA 486.25 0.00
60200002 COMPRAS Y GASTOS COMPRAS   VARIS 1165.60 0.00
60200004 COMPRAS Y GASTOS COMPRAS   MATERIAL NETEJA 330.50 0.00
60200005 COMPRAS Y GASTOS COMPRAS   EQUIPAMENT 961.41 0.00
62100000 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES ARRENDAMIENTOS Y CANONES LLOGUER CASTILLEJOS 2495.63 0.00
62100001 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES ARRENDAMIENTOS Y CANONES LLOGUER ESPAIS 1476.75 0.00
62100002 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES ARRENDAMIENTOS Y CANONES MATERIAL DE SO 416.18 0.00
62200000 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES REPARACIONES Y CONSERVACION REPARACIONS I CONSERVACIO 1005.08 0.00
62200001 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES REPARACIONES Y CONSERVACION EXTINTORS 200.01 0.00
62300001 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES TECNIC DE SO 150.00 0.00
62300002 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES INTERPRETS LLENGUA DE SIGNES 259.52 0.00
62300003 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DISSENY MUR 585.54 0.00
62300004 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COPISTERIA 562.70 0.00
62300005 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES NOTARIA 936.70 0.00
62300006 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ESCENOGRAFIA 500.00 0.00
62300031 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL 363.00 0.00
62300033 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES STREAMING 292.00 0.00
62300223 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES CONSULTORIA 121.00 0.00
62300224 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES GESTORIA 140.00 0.00
62500000 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES PRIMAS DE SEGUROS ASSEGURANCES 595.86 0.00
62600000 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES SERVEIS BANCARIS 142.06 0.00
62700000 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS PUBLIC. PROPAG. I RELAC.PUBL. 488.10 0.00
62700001 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS COMUNICACIO 4732.80 0.00
62800002 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SUMINISTROS TELEFON 94.31 0.00
62800003 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SUMINISTROS AIGUA 437.11 0.00
62800004 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES SUMINISTROS LLUM 171.66 0.00
62900001 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES OTROS SERVICIOS TRANSPORTS PUBLICS 254.90 0.00
62900003 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES OTROS SERVICIOS DIETES 57.10 0.00
62900004 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES OTROS SERVICIOS TEAMING 4.00 0.00
62900005 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES OTROS SERVICIOS DOMINIS 187.71 0.00
62900022 COMPRAS Y GASTOS SERVICIOS EXTERIORES OTROS SERVICIOS CONSERJERIA 129.73 0.00
63100001 COMPRAS Y GASTOS TRIBUTOS   TAXA RESIDUS COMERCIALS 66.24 0.00
63100002 COMPRAS Y GASTOS TRIBUTOS   TAXES AGBAR 63.93 0.00
70000001 VENTAS E INGRESOS VENTAS   MARXANDATGE 0.00 2272.31
72100000 VENTAS E INGRESOS INGRESOS PROPIOS   STRIPE -DONACIONS PERIOD. VOL. 770.00 17002.65
72200000 VENTAS E INGRESOS INGRESOS PROPIOS   PROMOCIONS CAPTAC. RECURSOS 0.00 2295.65
72200001 VENTAS E INGRESOS INGRESOS PROPIOS   RECOL.LECTA VOLUNTARIS ACTES 0.00 112.80
72800000 VENTAS E INGRESOS INGRESOS PROPIOS   DONACIONS 0.00 9418.45
          25110.94 31101.86

Arxiu original CSV

Treemap resum: Ingressos vs Despeses

Resum Provisional del Balanç de Situació 2014

Activo 2014
A) ACTIU NO CORRENT 6.389,24
VI. Inversions financeres a llarg termini 6.389,24
250 INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN INSTRUMENTS DEL PATRIMONI 24,04
260 FIANCES CONSTITUIDES A LLARG TERMINI 2.190,20
265 DIPOSITS CONSTITUITS A LLARG TERMINI 4.175,00
B) ACTIU CORRENT 10.164,35
II. Usuaris,patrocinadors i deutors activitats 36,58
1. Usuaris i deutors per vendes i prest.serv 0,00
6. Actiu p impost corrent i altres crèdit AP 36,58
4700 H.P.DEUTORA IVA 36,58
IV. Inversions financeres a curt termini 1.081,02
551 COMPTES CORRENTS AMB COL·LABORADORS 1.081,02
VI. Efectiu i altres actius líquids equival. 9.046,75
572 BANCS 9.046,75
T O T A L A C T I U 16.553,59

Arxiu original CSV

Pasivo 2014
A) PATRIMONI NET 5.990,92
A-1) Fons propis 5.990,92
V. Excedent de l'exercici 5.990,92
C) PASSIU CORRENT 10.562,67
II. Deutes a curt ternimi 8.192,51
2. Altres deutors a curt termini 8.192,51
551 COMPTES CORRENTS AMB COL·LABORADORS 8.009,67
555 PENDENT APLICACIÓ 182,84
IV. Cred.per activitats i altres comptes a paga 2.370,16
2. Creditors varis 2.181,86
410 CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS 2.181,86
4. Passius impost corrent i altres Adm.Publi 188,30
4751 H.P. CREDITORA IRPF 188,30
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU 16.553,59

Arxiu original CSV