Tornar la participació als barris i descentralitzar la política municipal

Els districtes són òrgans de desconcentració de la gestió i de descentralització de la participació ciutadana. Però en els darrers anys, el govern municipal ha pres diverses decisions que no responen a aquests objectius, com l’endarreriment en la presentació dels Programes d’Actuació de Districte, que donen pas a l’inici del procés de participació concret, real i efectiu a cada districte, o la manca de debat dels pressupostos d’inversió als districtes.

Com afirma el Consell de Ciutat, els consells de barri tenen la possibilitat d’esdevenir un instrument fonamental com a espais de convivència, de proximitat i de participació basats en la corresponsabilitat col·lectiva i en la capacitat de generar una governança compartida. Per tal que sigui així, cal que actuïn com a catalitzadors dels processos participatius que hi ha al territori i que esdevinguin una instància amb capacitat per prendre decisions que afectin el territori, per impulsar iniciatives noves i per crear sinèrgies orientades a multiplicar la capacitat de millora de la qualitat de vida urbana. Per això és necessari:

  • Instituir el Consell de Barri com a òrgan principal de proximitat i de participació ciutadana, basat en la capacitat de vehicular propostes a les instàncies superiors de deliberació política. Aquests consells tindran una periodicitat bimensual, faran un seguiment regular de l’acció de govern i de l’estat d’aplicació del pressupost i dels Plans d’Actuació de Districte i debatran i emetran dictàmens, de forma preceptiva, sobre temes com l’ordenació de terrasses en l’espai públic o els canvis en els serveis de la xarxa d’autobús, per exemple.
  • Adequar el personal tècnic responsable de convocar i coordinar els Consells de Barri i les comissions de seguiment que se’n deriven.
  • Establir un control del temps d’intervenció dels regidors i les regidores de districte.
  • Permetre el dret a rèplica en les intervencions de la ciutadania.
  • Impulsar que els Consells de Barri puguin proposar punts a l’ordre del dia del plenari de districte.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes