Respectar els drets de les dones migrades

Una Barcelona inclusiva ha de ser capaç d'articular de manera adequada la nova diversitat cultural. En matèria de migració i gènere, l'Ajuntament ha de garantir el respecte de les llibertats i la convivència entre les diferents maneres d'entendre-les que coexisteixen a la nostra ciutat. Per això, cal realitzar un treball integral des de la base, una educació en el respecte a les llibertats i els valors democràtics que comença a les escoles i passa pels barris, universitats i tot tipus de centres cívics i socials. Per garantir la convivència i els drets de les dones migrants, eradicant el sexisme i les mesures estigmatitzants, proposem:

  • Derogar el decret de l’ús del vel integral als equipaments públics.

  • Garantir, en el cas que es detecti que una dona vesteix vel integral contra la seva voluntat, els recursos per actuar des dels serveis integrals contra la violència masclista.

  • Impulsar el protagonisme de les dones migrants en les polítiques públiques, reforçant els recursos dels serveis socials de base, la mediació comunitària intercultural i la intervenció als barris. En els casos en què es generin conflictes, la intervenció ha de prioritzar la mediació comunitària.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Drets humans, civils i socials
Gènere
Migracions
Seguretat i convivència