Respectar el dret d’asil i reforçar l’assistència a les persones sol·licitants d’asil i refugi

A Catalunya el 2013 es van presentar 484 sol·licituds de protecció internacional, 342 de les quals a Barcelona. L’elevat nombre de persones desplaçades forçosament que arriben a la ciutat fa necessari implementar mesures orientades a vetllar pels seus drets humans. Amb aquest objectiu, plantegem:

  • Impulsar accions orientades a millorar la formació dels funcionaris i funcionàries de policia, dels advocats i advocades del torn d’ofici, dels i les intèrprets i de la resta d’actors encarregats d’identificar i assistir sol·licitants i potencials sol·licitants d’asil, especialment a la frontera –com per exemple a l’Aeroport del Prat– i al Centre d’Internament per a Estrangers. La formació en matèria de protecció internacional i la sensibilització d’aquests i aquestes professionals és fonamental per a la identificació i l'assistència correctes de sol·licitants d’asil, especialment la dels que pertanyen a col·lectius específics com les persones LGTBI+, les víctimes de tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual i/o laboral o els menors no acompanyats, entre altres.

  • Donar suport al conjunt d’entitats de la societat civil que presten serveis jurídics, socials, laborals, psicològics i sanitaris a sol·licitants d’asil i refugiats, col·laborant-hi estretament i dotant-les d’una ampliació del nombre de places d’acollida i d’un finançament adequat.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Diversitat sexual
Drets humans, civils i socials
Migracions
Seguretat i convivència