Replantejar els grans projectes de ciutat: la Sagrera com a oportunitat

La ciutat en comú que volem conjuga l'ambició metropolitana, de ciutat i de barri, per construir una ciutat renovada, cohesionada, on l'habitatge social, els espais públics i els equipaments de proximitat i la vida quotidiana, esdevinguin fonamentals. L'actuació en matèria de grans projectes urbans i infraestructures de Barcelona En Comú vindrà guiada per tres principis:

1) Tancar les ferides obertes que ens han deixat anys de projectes i gestió expansius i sobredimensionats; i que ara cal ajustar i finalitzar.

2) Dur a terme aquells projectes que presentin els millors ràtios cost-benefici en termes socials i ambientals (com ara la creació d'una trama de corredors verds de connexió tant a l'entorn de Barcelona com en el seu interior, la recuperació de continuïtats i usos ciutadans en el front marítim o acabar i millorar la xarxa ortogonal d’autobusos).

3) Escometre una gran obra: la suma de moltes actuacions fetes a escala humana, a cada barri, construïdes i pensades per la ciutadania, amb estratègies realistes i factibles a curt termini per començar a resoldre els problemes quotidians dels veïns en pocs anys, sense haver d'esperar dècades en situació de precarietat.

Un bon exemple d'això és l’entorn de la Sagrera. Un espai condicionat per infraestructures que funcionen com a barreres físiques que alhora són frontera de drets socials (manca flagrant d'equipaments) i econòmics (zona amb les rendes més baixes de la ciutat i una de les taxes més altes d'atur). Davant d’aquesta realitat, volem convertir la Sagrera en una zona central d’oportunitats a Barcelona, i per això plantegem:

  • Prioritzar l’entorn i recuperar barreres de trànsit com l’avinguda Meridiana per al verd urbà i la vida cívica.
  • Convertir la Sagrera en una peça clau per renovar el model de mobilitat a la ciutat, fent de l’estació una referència per la Barcelona dels vianants i dels ciclistes que connecti els barris amb recorreguts segurs i accessibles a la ciutadania.
  • Acabar els equipaments pendents amb participació de la ciutadania, reforçar l’empresa i el comerç de petit i mitjana escala, construir habitatge de lloguer social i cohesionar els barris amb espais públics vius i de qualitat.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat