Reformular el Pla Especial de Reforma Interior de manera participada

Reformular el Pla Especial de Reforma Interior (PERI), de manera participada i amb criteris justos i equitatius d’execució, i:

  • Reformular el projecte de camí de ronda i parc central (corredor verd) i fer un calendari de planificació i execució en funció de l’execució del PERI.
  • Executar la pastilla d’equipaments planificats (casal de barri, ludoteca, casal infantil) als baixos dels blocs de la zona 1.
  • Estudiar la desafectació dels habitatges del sector 3, a la zona alta del barri.
  • Proposar al Consorci de Collserola la inclusió de la zona 3 del PERI en el parc natural per evitar futures intervencions urbanístiques que distorsionin l’ús forestal planificat.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Torre Baró
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat