Reforçar els programes contra l'absentisme, l'abandonament i el fracàs escolar

El fracàs escolar és molt alt a Barcelona, a Catalunya i a Espanya. En comparació amb la resta d'Europa, afecta especialment adolescents i joves d'entorns desafavorits i té impactes socials a mitjà i llarg termini: una societat menys formada i més desigual. Per fer front a aquesta situació, cal:

  • Vetllar perquè es produeixi una plena escolarització de tots els infants de la ciutat en l’etapa obligatòria, i fer especial atenció a l’escolarització dels infants i joves immigrats durant l’adolescència.

  • Enfortir les polítiques d'acompanyament a l'escolaritat i incrementar els recursos destinats als programes de reforç per a l’alumnat amb més risc de fracàs escolar i els que volen combatre l'absentisme i l’abandonament escolar (Pla Jove, Programa Èxit, etc.).

  • Reforçar també els programes de segones oportunitats per reincorporar-se al sistema educatiu, així com els plans d’orientació i transició de l'escola al món del treball, promovent l'augment de places públiques i de proximitat dels programes de formació i inserció (abans Programes de Qualificació Professional Inicial) i de cicles formatius de grau mitjà i superior.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Educació
Infància
Joventut
Migracions
Minories ètniques i culturals