Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i visual

La contaminació atmosfèrica és el primer problema ambiental de Barcelona que afecta la salut de les persones, ja que supera els límits legals de la Unió Europea i molt més encara les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. Per això, Barcelona En Comú proposa:

  • Promoure el transport públic per reduir el transport motoritzat, principal font de contaminació atmosfèrica i acústica.
  • Pacificar el trànsit potenciant la bicicleta i els desplaçaments a peu, i traçant una xarxa de vies verdes.
  • Potenciar la creació de zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP) que tinguin en compte la localització d’instal·lacions sensibles (centres educatius, geriàtrics de salut, etc.).
  • Promoure la dissuasió de l’automòbil al centre de la ciutat i als espais d’activitat comercial, i crear places d’aparcament dissuasives (park&ride) a la corona metropolitana amb tarifes integrades al títol de transport públic.
  • Implementar un pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i un pla de control ambiental d’obres d’edificació per a la limitació de partícules i soroll.
  • Promoure una campanya de sensibilització de les causes i els efectes de la contaminació així com de les mesures aplicades per combatre-la, i augmentar els punts de control i d’informació.
  • Disminuir l’excés de publicitat, tot eliminant la major part de la publicitat viària, com ja s’està fent en algunes ciutats, per exemple Grenoble.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat