Recuperar l’aigua com a bé comú

L'aigua és un bé comú indispensable per a la vida, i l’accés a una aigua de qualitat és un dret humà reconegut per les Nacions Unides. L'Ajuntament ha de garantir l'accés universal a l'aigua, i la gestió d'aquest bé ha de guiar-se per criteris socials i ambientals i no ha d'estar sotmesa al negoci privat. Tot i així, avui la gestió de l'aigua a Barcelona és privada, els preus finals s’han disparat durant els darrers anys –hi ha hagut un augment del 70% des del 2009, segons dades de l’Agència Catalana de l'Aigua– i desenes de milers de famílies han patit talls de subministrament.

La concessió de l'aigua a una empresa dominada per Agbar el 2012 va ser un procés opac, ple d'irregularitats, i que la mateixa Oficina Antifrau ha assenyalat com a dubtós. Cal situar aquesta decisió en la lògica de submissió de les administracions públiques als interessos privats, que acaba suposant un sobrecost en el rebut d’un bé essencial. A Barcelona paguem quasi el doble de tarifa de subministrament que a ciutats veïnes de l'àrea metropolitana en què és de gestió pública. Com a alternativa a aquesta situació, proposem:

  • Impulsar una revisió profunda del procés de privatització de la distribució i del sanejament de l'aigua.
  • Fer ús dels instruments que l'Ajuntament té a l'abast per assolir la municipalització de l'aigua i poder fer-ne una gestió pública i democràtica.
  • Avançar en la definició de polítiques socials i ambientals amb transparència, participació i control ciutadà.
  • Impulsar processos similars als d’altres ciutats europees (París, Berlín o Nàpols), que estan demostrant que la remunicipalització aporta molts beneficis a la ciutadania.
  • Intervenir, mentrestant, a l’àrea metropolitana perquè es garanteixi el subministrament d'aigua a tothom i perquè es regulin adequadament les tarifes, controlant que els costos declarats siguin justificats i no amaguin una gestió ineficient o beneficis il·legítims.
  • Plantejar millores en l’estructura tarifària per abaratir els consums més bàsics i penalitzar els consums elevats, avançant cap una tarifació social i ecològica real.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes