Recuperar el Port Vell per a usos públics i ciutadans

El Port Vell ha viscut un procés tant de degradació d’una part dels seus espais com d’elitització. Cal reobrir-lo a la ciutadania i dignificar-lo, amb mesures que des del curt fins al llarg termini haurien de:

  • Investigar i rediscutir les condicions de la concessió de la Marina de luxe del Port Vell.
  • Recuperar l’accessibilitat ciutadana fins a la línia d’aigua eliminant la tanca de la marina de Luxe del Port Vell i del Moll de Barcelona, seguint l’exemple del Port de Marsella.
  • Dedicar els espais estratègics pendents de transformar per a activitats de gestió ciutadana de proximitat decidides mitjançant un procés de participació veïnal, incloent-hi el Moll de Balears, els antics magatzems del Moll de Llevant, l’edifici del Portal de la Pau, l’IMAX i l’antic edifici de duanes.
  • Recuperar la Maritimitat, potenciant i fomentant projectes comunitaris d'inserció laboral, dinamització econòmica i formació com “Barceloneta Proa a la Mar”, i impulsar espais de Km 0 per a la compra directa als pescadors.
  • Desenvolupar el projecte del Passeig del Mar amb l’objectiu d’unir els barris de l’entorn, unir i redistribuir els eixos verticals de Ciutat Vella i millorar l’accés de la ciutat al mar i les platges, a més de connectar Montjuïc i la Ciutadella.
  • Realitzar de forma participada un Pla d’Usos i Equipaments per definir el futur dels equipaments, edificis i espais públics del voltant de l’àmbit del Port Vell, alguns dels quals estan infrautilitzats i d’altres tenen un futur incert.
  • Convertir el Port Vell en “ciutat”. El Port Vell és un espai on ja no s’intercanvien mercaderies, ha perdut la naturalesa de port i és part intrínseca de la ciutat. És necessari instar al govern de l’Estat a modificar la delimitació del domini públic marítim terrestre amb la finalitat de cedir-lo a la ciutat, adequant la qualificació urbanística als usos reals i a aquells proposats pel procés participatiu ciutadà.
  • Realitzar un Pla de Ports Esportius de Barcelona, conjuntament amb el Govern de l’Estat i el de la Generalitat, amb l’objectiu de regular les marines esportives, redistribuint la ubicació de les embarcacions en funció de la seva eslora i recuperant les concessions administratives.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat