Reconèixer i fomentar el dret de participació de les persones migrants a la vida política

La participació política i la representació de les persones migrades són fonamentals per a la transformació social de la ciutat. El dret de vot de les persones estrangeres ha de ser una eina de diàleg que ha d’acompanyar un procés d’inclusió a la societat, alhora que ha de ser un instrument d’empoderament contra el racisme i l’exclusió. Malauradament, els drets de ciutadania depenen encara fonamentalment de l’obtenció de la nacionalitat i, en el millor dels casos, de convenis de reciprocitat signats pels governs de torn. És per això que proposem:

  • Posar a l’abast de la població migrant tota la informació d’una manera molt directa (per carta o campanya).
  • Adaptar el tràmit de la inscripció als horaris de les persones, fent possible que es registrin. 
  • Reconèixer el dret de participació en tots els processos participatius, incloent consultes i audiències públiques, de totes les persones que viuen a Barcelona.
  • Dissenyar des de l'Ajuntament de Barcelona polítiques específiques que permetin a la població migrada no ciutadana accedir a més espais de participació política, d'activisme i de representació, en articulació amb moviments socials i entitats.
  • Promoure un paper actiu de l’Ajuntament en el camí cap a la plena ciutadania de la població estrangera, és a dir, en el reconeixement del seu dret de vot i de la plenitud dels drets polítics.
  • Treballar per la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones estrangeres comunitàries i no comunitàries que tinguin dret de vot a les eleccions municipals.
  • Treballar per ampliar els terminis de la llei catalana que reconeix el dret de participació en les consultes. 
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Migracions
Participació, transparència i rendició de comptes