Promoure habitatges adaptats per a la gent gran i un parc de lloguer social per a la gent jove

L'oferta pública actual d'habitatge és molt limitada, i més encara si ens fixem en els col·lectius que tenen necessitats específiques. Així, tenim per una banda la gent jove, a qui facilitar l'accés al primer habitatge és bàsic perquè puguin emancipar-se, i, per una altra, la gent gran, respecte a la qual els criteris d'adaptabilitat i arrelament territorial tenen una gran rellevància. Per fer front a aquest fet, cal:

  • Desplegar, ampliar, millorar i difondre les borses d’habitatge per a joves.

  • Acompanyar des de l’Ajuntament les persones joves i facilitar els tràmits i les gestions,

  • Establir mesures perquè els habitatges en desús s’incorporin a les borses d’habitatge de lloguer, especialment els que són propietat de bancs i caixes que han rebut ajudes públiques.

  • Augmentar significativament l’oferta d’habitatges adaptats i amb serveis comuns en la mesura de les necessitats de la gent gran, i a la vegada diversificar-ne els emplaçaments de manera que aquestes persones puguin seguir mantenint els vincles amb els seus barris i els seus veïns i veïnes de tota la vida.

  • Garantir que els habitatges, destinats a parelles o persones soles més grans de 65 anys que encara es puguin valer per si mateixes, tinguin serveis de suport personal, de neteja i de teleassistència que els permetin mantenir nivells adequats d’autonomia el màxim temps possible.

  • Impulsar actuacions que permetin la barreja entre els diferents sectors socials: gent gran però també joves en règim de lloguer temporal, persones amb mobilitat reduïda i d’altres.

  • Completar l’actuació en edificis nous amb l’adquisició de locals sense activitat, per tal de formar conjunts discontinus de petits habitatges en planta baixa, al voltant d’un local que concentri els serveis comunitaris i fomenti l’activitat, l’intercanvi social i la utilització dels equipaments propers.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Diversitat funcional
Envelliment
Gènere
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat