Promoure el dret d’iniciativa municipal popular i les consultes municipals

La iniciativa ciutadana, entesa com el dret de proposar i promoure una votació perquè el govern municipal desenvolupi un determinat projecte o una determinada acció, és un dret fonamental de la participació democràtica.

Actualment, la normativa municipal és molt restrictiva. No es permeten les consultes o les  iniciatives en l’àmbit de barri, només en els de ciutat o districte, i es requereixen les signatures d'un 1% de les persones majors de 16 anys empadronades al territori implicat. A més, en el cas de la consulta, cal l'aprovació del Consell Municipal o de Districte de l'Ajuntament amb una majoria de dos terços i la participació del 50% de les persones majors de 16 anys. Calen canvis profunds en la normativa que redueixin les restriccions i que garanteixin jurídicament consultes o iniciatives vinculants en diferents àmbits territorials. Per això ens comprometem a:

 • Modificar el Reglament Municipal de Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, de forma que s'hi considerarà:
  • Contemplar diferents àmbits territorials per a la realització de consultes i iniciatives ciutadanes (barri, districte i ciutat).
  • Rebaixar el nombre de signatures requerides per promoure una iniciativa ciutadana al 0,5% de les persones majors de 16 anys empadronades al territori.
  • Realitzar consultes o iniciatives ciutadanes vinculants amb l'aprovació per majoria simple de l'òrgan competent.
  • Garantir la possibilitat que la comissió promotora pugui retirar la iniciativa si considera que en el procés de validació queda desvirtuada.

Així mateix, serà necessari:

 • Crear un grup de treball mixt, integrat pels grups promotors de la iniciativa,  per personal tècnic i serveis jurídics del consistori, que serà responsable de valorar la iniciativa en termes de viabilitat tècnica, jurídica, econòmica i/o competencial.
 • Garantir que no hi hagi cap contradicció entre els continguts de les iniciatives ciutadanes i els resultats dels processos participatius del Programa d’Actuació Municipal, del Programa d’Actuació del Districte i dels pressupostos municipals, així com els límits que es contemplen en la Declaració Universal dels Drets Humans.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes