Promocionar els ensenyaments artístics a la ciutat

Els percentatges de població usuària de les escoles d’ensenyaments artístics a Barcelona són baixíssims en comparació amb les tendències europees. Hi ha una notable presència de la iniciativa privada a causa de l’escassa oferta pública, d'unes polítiques orientades a la difusió de continguts culturals que no posen l’accent en la pràctica i l’aprenentatge, i d'un dèficit d’espais accessibles per a diversos nivells d’intensitat i professionalització.

Per revertir aquesta situació cal fer servir les arts com a vehicle per a la cohesió social i l’èxit educatiu, arribar a sectors socials tradicionalment exclosos de la pràctica artística formal, a través de la participació activa i de l’apoderament del patrimoni, i incrementar el nombre de persones que practiquin les arts, posant l’accent en les pràctiques col·lectives i amateurs i establint els ponts necessaris cap a la professionalització.

Per assolir aquests objectius, cal:

  • Crear un òrgan específic a l'ICUB, encarregat de l'elaboració del Pla Integra, que posi en relació permanent les arts, les escoles actives, la vida quotidiana, el temps lliure, l'educació, les cultures populars i els diversos equipaments culturals, tot això animat per metodologies de participació ciutadana.

  • Impulsar, a partir d'aquí, programes d'educació artística integrals en els barris, mantenint un diàleg constant amb les escoles i amb els equipaments de proximitat.

  • Avançar en el desplegament de la xarxa de centres de les arts que complementin la xarxa de fàbriques de creació en els diferents districtes.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Cultura
Educació
Infància
Joventut