Prioritzar la inversió pública als barris més desafavorits

Les inversions en equipaments i en la millora de l’espai urbà han constituït sens dubte una de les principals millores que han experimentat els barris de la ciutat durant els darrers trenta anys. Aquesta ha estat la principal demanda tradicional dels moviments veïnals, conscients que aquestes inversions són crucials per a la millora del benestar i per possibilitar una vida social plena. Malgrat tot, a molts barris encara queden equipaments i millores pendents, i d’altres requereixen adaptar-se a noves necessitats sorgides dels canvis socials. En l’últim mandat municipal s’ha produït una clara paralització de les inversions als barris on són més necessàries amb l’excusa de les polítiques d’austeritat, mentre s’han intensificat les inversions a les àrees “nobles” de la ciutat, cosa que ha contribuït a reforçar les desigualtats socials. Per revertir aquest situació cal:

  • Reprendre la política d’inversions als barris més desafavorits, revisant els plans d’equipaments i reformes anteriors i tenint en compte les característiques socials i morfològiques dels diferents barris.
  • Acordar aquestes inversions amb les entitats i el veïnat de cada barri.
  • Elaborar un pla de prioritats, amb el compromís d’altres institucions, capaç de contribuir a la creació d’ocupació, tant en la fase de construcció com en els serveis i el manteniment que generen aquests equipaments.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Acció social i comunitària
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Pressupostos i fiscalitat