Preservar i promocionar el patrimoni i el paisatge cultural

El concepte de patrimoni ja ha sobrepassat els límits de l'antiga contraposició entre conservació i innovació per ampliar-se en el de “paisatge cultural”. En aquest sentit, resulta fonamental incorporar el valor de la preservació i el foment del patrimoni i el paisatge material i cultural de manera transversal en el conjunt d'actuacions que s'emprenguin des de l'Ajuntament, mitjançant l'adopció d'accions com:

  • Promoure la rehabilitació enfront de l'enderrocament, el respecte de les tipologies urbanes i constructives de l'entorn i la funció residencial.

  • Recuperar finques en procés de degradació continuada, amb la finalitat de crear una dotació d'habitatge de lloguer social.

  • Revisar el catàleg municipal del patrimoni en sentit social, incloent-hi el teixit comercial, els caràcters urbans i els béns intangibles (memòria històrica, simbologia i altres usos).

  • Elaborar des d'una perspectiva multidisciplinària i en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Observatori del Paisatge, proposem elaborar una xarxa d'equipaments locals, públics o no, perquè llocs, conjunts i episodis patrimonials puguin donar forma a un sistema d'actius culturals que millori el coneixement, la protecció i el gaudi del patrimoni del territori barceloní.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Cultura
Urbanisme, habitatge i mobilitat