Potenciar els serveis d’atenció primària i les xarxes de salut comunitàries

Avui hi ha prou evidència que els millors resultats en salut de la població, amb els costos més baixos, s’aconsegueixen en un sistema sanitari públic que tingui una xarxa d’atenció primària i comunitària suficient, de qualitat en la prevenció i resolutiva davant dels problemes que sorgeixin. També sabem que les tasques de promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, responsabilitat a Barcelona de l’Agència de Salut Pública (ASPB), són millors que curar.

En la nostra estructura d’atenció primària i comunitària (CAPs i CUAPs) calen plans específics d’innovació i millora, amb la implicació forta de professionals i ciutadania.

Ens proposem, des de l’Ajuntament de Barcelona, que té competències directes compartides en planificació, gestió i avaluació dels serveis de salut:

  • Posar en marxa un diagnòstic del sector i un pla específic de millora i regeneració de l’atenció primària de la ciutat.

  • Coordinar-nos amb l’ASPB per tal d’aconseguir la millor atenció a la salut comunitària (necessitats de la població per barris, cartera de serveis comunitaris, avaluació de resultats en salut, tot lligat al pla de barris que Barcelona En Comú vol dur a terme) i l’atenció a la malaltia (accessibilitat, llistes d’espera, proves diagnòstiques, temps de visita a especialistes, resolució, etc.).

  • Destinar un percentatge superior del pressupost del CatSalut (CSB) a salut pública i atenció primària, i una important implicació i participació del col·lectiu de professionals del sector i de la ciutadania organitzada.

  • Impulsar la regeneració democràtica dels consells de salut i de ciutat, constituir comissions de salut, estables i reglamentades en competències i funcionament, a cada centre sanitari de la ciutat i vinculades a la llei de barris (professionals de l’atenció primària, de l’ASPB, representació ciutadana i gestors i gestores).

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Participació, transparència i rendició de comptes
Pressupostos i fiscalitat
Salut