Orientar els serveis socials cap a un model d’atenció integral

Els serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Barcelona tenen com un dels encàrrecs més importants cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania. Aquesta tasca requereix:

  • Desplegar amb intensitat uns serveis pensats en una base comunitària, territorial, i dirigits a la prevenció.

  • Reforçar el lligam d’aquests serveis amb la xarxa d’entitats del territori i treballar transversalment amb altres àmbits clau com són l’educació o la sanitat.

  • Avançar per desenvolupar un model en què es concebin aquests serveis com un bé comú i en els quals la ciutadania tingui veu. El desplegament d’aquest model requerirà també reforçar l'àrea administrativa dels centres per tal de garantir una major eficàcia en la tramitació dels ajuts que siguin necessaris, i reforçar el nombre de treballadors/es socials, educadors/es, psicòlegs/gues i professionals assignats a treball comunitari per millorar la qualitat de l’atenció.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Participació, transparència i rendició de comptes