Introduir als pressupostos la perspectiva de gènere

En tant que les polítiques públiques generalment no han tingut prou en compte les necessitats i les realitats de les dones, els pressupostos han estat esbiaixats en termes de gènere. S’ha constatat que els pressupostos públics no assignen la despesa de manera equitativa entre homes i dones, i que no hi ha política ni pressupost indiferent al gènere. Per revertir aquesta situació plantegem:

  • Realitzar pressupostos amb perspectiva de gènere (seguint l’exemple de ciutats com Bilbao, Montevideo, Berlín o Bogotà), amb la convicció que aquest tipus de pressupost és una eina política i econòmica poderosa amb implicacions profundes i radicals, no només en termes d’equitat i eficiència pressupostària, sinó també en l’objectiu d’assolir nivells de vida millors per a tota la ciutadania. Per fer-ho caldrà:
    • Analitzar els pressupostos posant en primer terme l’impacte que tenen en la vida de les persones.
    • Establir les mesures necessàries per corregir els possibles impactes negatius del pressupost en funció del gènere. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Gènere
Pressupostos i fiscalitat