Incidir en les institucions supramunicipals i a l’àrea metropolitana per fer-les més transparents i democràtiques

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Barcelonès, la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca o la Barcelona Regional són institucions supramunicipals. Moltes d'aquestes institucions han funcionat de manera opaca i han estat objecte de nombrosos qüestionaments. Tanmateix, s'encarreguen de serveis fonamentals per a la vida quotidiana de la ciutadania: la gestió del  metro o l'autobús, de determinades carreteres o d'alguns parcs.

Algunes de les mesures que proposem per fer unes institucions supramunicipals més transparents i participatives són:

  • Auditar el funcionament d'aquestes institucions per detectar-hi males pràctiques i evitar l’existència de poders a l’ombra.
  • Impulsar una nova forma de govern metropolità amb una assemblea escollida per sufragi universal i estudiar la creació d'un Consell Metropolità amb la participació activa de la ciutadania.
  • Construir una realitat metropolitana equilibrada que matisi el pes demogràfic de Barcelona a l'hora de prendre les decisions que afecten a més d'un municipi.
  • Assegurar la redacció oberta i participativa del nou Pla Director d’Urbanisme per a la legislatura 2015-2019, que tingui en compte els efectes ambientals, socials i econòmics, l’aplicació a les diferents escales (territori, ciutat, barri, carrer, edifici) i que incorpori la dimensió temporal, en el curt, mitjà i llarg termini. 
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat