Impulsar una gestió pública de la cultura, transparent, democràtica i redistributiva

La gestió pública de la cultura no pot només fer prevaler les activitats que pretenen convertir-se en model de negoci, que tenen com a objectiu atreure el turisme de masses, o que projecten la ciutat com a marca del paradigma de les indústries culturals. Per contra, és imprescindible defensar una gestió de la cultura basada en la transparència, el govern democràtic i comunitari, la redistribució dels recursos públics i la protecció i reconeixement del teixit cultural de base. Per a això, proposem:

  • Auditar els grans equipaments culturals amb la finalitat de garantir pràctiques transparents i democràtiques comunes.
  • Aconseguir que els col·lectius i cooperatives d'artistes estiguin presents en els patronats de les grans institucions de la ciutat.
  • Potenciar la reassignació progressiva de recursos dels grans equipaments cap a equipaments de proximitat.
  • Promoure una política de subvencions, convenis i licitacions que reequilibri la desigual distribució dels recursos culturals i la descentralització per districtes i barris.
  • Fomentar la creació d'infraestructures de proximitat amb participació públicocomunitària als diferents barris de la ciutat i l’autogestió veïnal.
  • Impulsar la recerca especialitzada a l’àmbit cultural que connecti amb àmbits i àrees relacionats amb la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes (l'educació, la participació ciutadana, l'urbanisme i l'espai públic, la festa i les tradicions populars, la tecnologia, el coneixement i la innovació). 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Cultura
Participació, transparència i rendició de comptes
Pressupostos i fiscalitat