Impulsar una fiscalitat municipal més justa i ecològica

A causa de les grans limitacions derivades de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, actualment els ajuntaments no poden augmentar la previsió de despeses no financeres per sobre d'un percentatge reduït fixat pel Consell de Ministres (un 1,3% el 2015 i un 1,5% el 2016). Així, encara que es tanqui l'exercici en superàvit, aquest excedent s'ha de destinar a cobrir el deute. L'única excepció és l’adopció d’un canvi normatiu que comporti un increment permanent en la recaptació (és a dir, un augment de la càrrega tributària de la ciutadania).

Per tant, amb la finalitat d'oferir el ventall més ampli possible de polítiques socials, cal:

  • Estudiar formes d’increment sostenible dels ingressos tributaris de l'ajuntament, mitjançant per exemple la creació de noves taxes, especialment les derivades de la utilització privativa de l’espai públic, com l'streetmarketing o la taxa turística.
  • Preveure i millorar determinades bonificacions fiscals per a les persones amb més necessitats, així com aconseguir un Impost de Béns Immobles de caràcter social i progressiu.
  • Portar a terme una revisió global del sistema de taxes i bonificacions fiscals municipals per tal d'afavorir una transició a una societat amb menys impacte ecològic i que atengui millor les necessitats socials i la diversitat funcional, en la línia del que defensa l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic i que ja han començat a aplicar altres ciutats.
  • Treballar per reduir l’elevat impagament d’ingressos públics, especialment en relació amb les multes i les sancions interposades per l’Ajuntament, per aprofitar la via legal de destinar el superàvit a inversions sostenibles.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Diversitat funcional
Ecologia
Pobresa i exclusió
Pressupostos i fiscalitat