Impulsar la regeneració urbana als barris més desafavorits

La ciutat de Barcelona, igual que altres nuclis urbans, presenta una gran heterogeneïtat social entre zones diferents (entre districtes i barris), amb àrees amb un alt nivell de benestar i àrees amb pitjors condicions físiques i socioeconòmiques que produeixen entorns poc saludables i on es concentra la població més desafavorida i vulnerable, cosa que provoca importants desigualtats territorials en salut. Així, per exemple, l’any 2012 l’esperança de vida era molt superior al districte de Les Corts (82 anys en homes i 87 anys en dones), i era inferior a Ciutat Vella (77 i 84 anys en homes i dones respectivament), amb una diferència de 5 anys en el cas dels homes i de 3 anys en el de les dones, aproximadament. Tot i això, aquestes desigualtats poden ser molt superiors entre barris; així, durant el període 2007-2011 la diferència entre els barris amb major i menor esperança de vida va ser de 9 anys en el cas dels homes i 5 en el de les dones, aproximadament. Es proposa:

  • Posar en marxa un pla de barris a les zones més desafavorides de la ciutat, amb els següents objectius:
    • Augmentar la inversió pressupostària.
    • Impulsar plans de rehabilitació integral de barris desafavorits per evitar-ne la degradació
    • Promoure la configuració d’un espai públic amb una oferta més àmplia dels serveis i productes que promouen una millor qualitat de vida.
    • Treballar de manera transversal amb altres àrees (treball, salut, gènere, etc.) i establir relacions institucionals en diferents nivells.
  • Garantir la participació i la implicació dels veïns i veïnes en el disseny, l’execució i l’avaluació del projecte, i la promoció d’una xarxa integrada per tots els agents del projecte per tal d’intercanviar i avaluar-ne les experiències.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Educació
Participació, transparència i rendició de comptes
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat