Impulsar el protagonisme dels treballadors i les treballadores municipals en la seva funció de servei públic

Els milers de funcionaris i funcionàries i d'empleats i empleades municipals han estat i segueixen sent el nucli bàsic del servei a la ciutadania de Barcelona. Molts cops els dirigents municipals han confiat més en experts i en empreses externes que en la capacitat i l'experiència dels servidors públics municipals. De la mateixa manera que sense la implicació de la ciutadania, de les entitats i dels moviments socials és molt difícil canviar les coses a la ciutat, tampoc no es podrà fer si no es parteix del coneixement, l'expertesa i el bon criteri que han acumulat al llarg dels anys les persones que treballen en i per a l’Ajuntament. És per això que ens comprometem a:

  • Prioritzar la realització dels serveis des de la mateixa estructura organitzativa i evitar el recurs excessiu a l’externalització.
  • Revisar els llocs de treball del consistori a fi de reduir la temporalitat i l’eventualitat al mínim possible.
  • Eradicar la segregació vertical per raó de gènere existent malgrat l’elevat nombre de dones que treballen a l’Ajuntament.
  • Implementar mecanismes que permetin expressar i desenvolupar la creativitat dels servidors municipals.
  • Crear grups de millora dels processos i de les activitats municipals formats per persones empleades i funcionàries que juntament amb usuàries i entitats del territori ajudin a millorar serveis i reforçar la descentralització.
  • Acostar la gestió a les necessitats de la ciutadania, reforçant maneres conjuntes de fer i d’avaluar.
  • Avançar en maneres transversals de relacionar problemes socials i serveis municipals, contribuint al treball en xarxa i tan a prop del territori com sigui possible.
  • Construir serveis més oberts, més compartits entre diferents àmbits, i que donin respostes millors als problemes col·lectius. Necessitem la complicitat dels servidors municipals per fer la gestió pública municipal més transparent i més responsable i per tant més capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutat i de la seva gent.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Gènere
Participació, transparència i rendició de comptes