Garantir un sostre a les persones sense llar

Una Barcelona inclusiva s'ha de bastir a partir d'un compromís potent amb les polítiques de lluita contra la pobresa i a favor de l’accés de les persones més vulnerables a nivells de vida dignes. L’increment de persones que viuen al carrer és un dels efectes de l’empobriment a la nostra ciutat. Informes recents calculen que entre el 2008 i el 2013 hi ha hagut un augment del 54,8% de les persones que pernocten al carrer. Per fer front a aquesta realitat es proposa:

  • Realitzar un cens clar i transparent del nombre de persones que viuen al carrer i un estudi de les seves necessitats.

  • Impulsar amb les entitats socials que ja hi treballen un pla conjunt per reorientar els itineraris d’inclusió amb estratègies dirigides a garantir un habitatge (housingfirst) com a mecanisme per refer els vincles socials.

  • Vetllar perquè polítiques de lluita contra el sensellarisme incideixin en la prevenció i l’atenció des d’una perspectiva de foment de l’autonomia personal i dels vincles relacionals, de reducció dels riscos vitals i d'enfortiment de les capacitats.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Acció social i comunitària
Drets humans, civils i socials
Pobresa i exclusió
Urbanisme, habitatge i mobilitat