Garantir l’escolarització equilibrada de proximitat

Per a l'èxit educatiu dels infants i adolescents és fonamental que la composició social dels centres escolars reflecteixi de manera equilibrada la diversitat dels barris on s'ubiquen i que s'eviti la concentració d'alumnat amb més dificultats. En aquest sentit, proposem:

  • Assegurar que tots els centres d’ensenyament sostinguts amb fons públics estiguin oberts a tot tipus d’alumnat i de famílies i que cap no discrimini per motius econòmics, d’origen, d'ètnia o de discapacitat, i denunciarem el concert dels que cobren altes quotes selectives.

  • Crear oficines municipals d’escolarització a cada districte per garantir que la reserva de places per a necessitats educatives específiques i especials, la gestió de la matrícula fora de termini i l'ampliació de ràtios responguin al principi d'escolarització equilibrada de l’alumnat a tots els centres educatius finançats amb fons públics.

  • Reforçar els recursos i els programes específics als centres que concentren alumnat amb més dificultats (com el programa “Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”).

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Diversitat funcional
Educació
Infància
Joventut
Migracions
Minories ètniques i culturals