Garantir l’escola inclusiva en tots els cicles educatius

La inclusió educativa de l’alumnat que presenta diversitat funcional als centres escolars ordinaris és un dret individual i alhora una riquesa per a tots els infants. Per tal de garantir aquest dret i aquesta riquesa s’han:

  • D’acabar de crear i desenvolupar els equips de professionals d’atenció externa provinents dels centres d’educació especial públics per què donin atenció directa a aquest alumnat, orientin els tutors i les tutores dels centres ordinaris i treballin conjuntament per adequar les activitats educatives.

  • D’establir xarxes de treball entre els centres ordinaris, els d’educació especial, els equips d’atenció psicopedagògica dels districtes i els equips específics de suport a la inclusió. S’han d’incrementar ràtios de professionals de suport a la inclusió (mestres d’educació especial, logopedes, fisioterapeutes, psicopedagogs/es, etc.) per assegurar que són adequades i similars als de l’àmbit de Catalunya.

  • De reforçar tant la formació com la innovació, l'avaluació i la difusió de bones pràctiques per tal que els centres puguin millorar l'atenció a la diversitat.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Diversitat funcional
Educació
Infància
Joventut