Garantir l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional a la ciutat

Treballar per aconseguir una progressiva eliminació de les barreres arquitectòniques als diferents àmbits de la ciutat, com els edificis, els transports i la via pública, és un aspecte bàsic del dret de totes les persones a la mobilitat.

En aquest capítol s’ha avançat ja força pel que fa a l’adaptació de les estacions de metro i FGC, adaptades en un 87% i un 96% respectivament, i també pel que fa als busos i el tramvia, adaptats en la seva totalitat des del 2007. Renfe es troba més endarrerida, la Generalitat ha fixat com a objectiu aconseguir el 70% d’estacions de Rodalies adaptades el 2015.

Pel que fa a l’espai públic, els equipaments, els serveis i l'habitatge, encara es fan errades, com posen de manifest dos dels principals projectes d’aquesta legislatura, la Diagonal i el Passeig de Gràcia, que han rebut crítiques per manca d’adaptació a diferents col·lectius.

Amb l’objectiu de millorar i evitar futurs problemes caldrà:

  • Treballar conjuntament amb els col·lectius implicats en plans d'accessibilitat a equipaments, àrees de treball o determinats barris quan se'n detecti la necessitat, assegurant el diàleg i la participació prèvia amb associacions i entitats de persones amb diversitat funcional a l’hora de dissenyar aquests espais.

  • Codissenyar un servei de suport per fer visites als espais de la ciutat que per la seva naturalesa (grans pendents, elements patrimonials no modificables, etc.) són impossibles d'adaptar totalment.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Diversitat funcional
Urbanisme, habitatge i mobilitat