Garantir la funció social de la propietat i dels habitatges

Tot i que no hi ha xifres oficials, es calcula que a Barcelona existeixen més de 10.000 pisos buits. Molts d'aquests pisos estan en mans de grans propietaris, fons d'inversió i entitats financeres i romanen injustificadament desocupats. Per revertir aquests exercicis antisocials del dret de la propietat proposem: 

  • Dur a terme una política activa per localitzar pisos i solars buits.
  • Tractant-se de petits propietaris, oferir incentius per afavorir-ne la cessió, el lloguer (com els ajuts a la rehabilitació o les assegurances que com l’aval-lloguer protegeixen el propietari davant de possibles impagaments), o l’edificació dels terrenys per part de petits propietaris.
  • Iniciar el procediment administratiu orientat a sancionar la propietat de pisos i solars buits quan es tracti de grans propietaris, fons voltors o bancs.
  • Aplicar el dret de tempteig i retracte en les transaccions dels pisos, promocions i solars en procés d’execució hipotecari, i exercint el dret d’adquisició preferent en aquestes operacions, tal i com preveu el Decret llei 1/2015.
  • Recuperar locals injustificadament buits per a usos comunitaris, amb el propòsit de frenar l'especulació i revitalitzar els barris amb noves activitats.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat