Garantir els subministraments mínims

S’estima que a Barcelona el 10% de les llars, unes 100.000 persones, pateixen pobresa energètica, és a dir, no poden fer front de manera normalitzada als pagaments dels rebuts de la llum, l'aigua i el gas. Les famílies han vist com els preus de l'energia i l'aigua s'han apujat més d'un 60% en els últims anys. Enfront d’aquesta situació dramàtica trobem una manca absoluta d’actuacions efectives per part del govern de la Generalitat i cap voluntat de corresponsabilitzar les grans corporacions privades que gestionen aquests serveis en règim de monopoli.

El dret de tota persona a gaudir d'un habitatge digne i a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic està reconegut a les Nacions Unides i a moltes normes europees de drets humans.

Per assolir una Barcelona sense set, fred ni foscor, plantegem:

  • Reconèixer el dret a l'aigua, a la llum i al gas tal i com recomana el Síndic de Greuges de Catalunya i garantir que cap llar pateixi manca de subministrament per incapacitat econòmica de fer front als rebuts.

  • Fer una auditoria d’aquests serveis que permeti determinar-ne els costos reals així com l’origen i el destí dels beneficis obtinguts per les companyies gestores.

  • Crear una oficina pel seguiment i l'impuls d'una estratègia de rescat ciutadà per acabar amb la pobresa energètica en menys d'un any.

  • Articular tarifes ambientals i justes que garanteixin l'accés universal a l'aigua, i requerir al govern que articuli les tarifes necessàries d'electricitat i de gas perquè cap família hagi de destinar més del 10% dels ingressos totals de la llar a fer front als subministraments bàsics.

  • Impulsar una proposta energètica integral que contribueixi a eliminar la pobresa energètica de manera estructural.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Ecologia
Pobresa i exclusió