Garantir el dret a un envelliment digne, actiu, autònom i saludable

Barcelona ha experimentat de manera intensa des de 1980 un procés d’envelliment de la població propi de l’evolució demogràfica de les ciutats europees. L’any 2013 vivien soles a Barcelona 88.018 persones grans, el 25,8% del total de la població de 65 anys i més. Cal esmentar de manera particular el cas de les persones de 75 anys i més que viuen soles, que l’any 2013 representaven el 31,3% de la població total d'aquesta franja d’edat.

L’índex de solitud (població de 75 anys i més que viu sola per població total de 75 anys i més) és més del doble entre les dones que entre els homes. L’any 2013, gairebé el 40% de les dones de 75 anys i més vivien soles.

Per això cal:

  • Impulsar actuacions a curt i mitjà termini que prioritzin la prevenció i la promoció de la salut de la gent gran.

  • Ampliar el programa Radars a tota la ciutat amb l’objectiu de garantir que les persones convisquin en el seu entorn pròxim, reduint-ne l'aïllament i l’exclusió gràcies a la participació de veïns i veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i dels serveis.

  • Ampliar els serveis d’atenció domiciliària, la teleassistència i reforçar els programes de suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud.

  • Elaborar programes que afavoreixin que la gent gran participi com a subjecte actiu en la societat sense patir discriminacions i gaudint d’una qualitat de vida bona i independent.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Acció social i comunitària
Drets humans, civils i socials
Envelliment
Participació, transparència i rendició de comptes
Salut