Fomentar la salut de dones i adolescents

Les dones de la ciutat pateixen més precarietat laboral (amb menors salaris i una contractació a temps parcial molt superior a la dels homes) i una major càrrega de treball domèstic. Així mateix, la pobresa recau en les dones i sobretot en les dones amb càrregues familiars i en famílies monoparentals, les quals tenen pitjor salut mental, pitjor salut percebuda i pitjors conductes relacionades amb la salut que les dones amb fills i parella.

D’altra banda, a Barcelona, l’any 2013, el 73% dels embarassos d'adolescents van acabar en una interrupció voluntària, fet que indica que no eren desitjats. El 27% restant va donar lloc a naixements, tot i que una part també eren no previstos. Els embarassos en adolescents són més freqüents en classes socials i àrees més desafavorides.

Per tal de revertir ambdues situacions, proposem:

  • Introduir la paritat per feminitzar la política i els llocs de responsabilitat a l'Ajuntament.

  • Proporcionar serveis com escoles bressol, beques menjador a les escoles i activitats extraescolars.

  • Establir una cobertura universal de les activitats d'educació afectivosexual, tot adequant-la al currículum educatiu de les escoles bressol, de l’educació primària i de la secundària obligatòria.

  • Augmentar l’atenció personalitzada en l’adolescència i la joventut en temes de prevenció de l’embaràs, de malalties de transmissió sexual, d’avortament i de tots els aspectes de la sexualitat propis d’aquesta etapa vital.

  • Millorar la cobertura de programes comunitaris de prevenció de l’embaràs en l’adolescència als barris més desafavorits de la ciutat per tal de disminuir les desigualtats.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Educació
Gènere
Salut