Desenvolupar un pla de suport a l'associacionisme a Sant Martí

Desenvolupar un pla de suport a l'associacionisme que habiliti espais i canals perquè les entitats puguin informar la ciutadania de les activitats que promouen, que faciliti la incorporació de nous membres, que fomenti la coordinació entre entitats i que permeti avançar en models publicocomunitaris de gestió d'equipaments i serveis. Entre d’altres:

  • Potenciar associacions de dones, en especial de dones migrades, promovent-ne la participació en el Consell de Dones i fent xarxa.
  • Facilitar les organitzacions LGTBI+ i la seva participació en els espais representatius del Districte.
  • Donar suport a les entitats que treballen amb les minories ètniques i culturals (migrants, poble gitano, etc.).
  • Elaborar un pla específic de suport a les entitats esportives.
  • Incentivar l'associacionisme juvenil i el lleure educatiu.
  • Fomentar els espais intergeneracionals d'intercanvi de sabers.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Martí
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Diversitat sexual
Envelliment
Esports i lleure
Gènere
Joventut
Migracions
Minories ètniques i culturals
Participació, transparència i rendició de comptes