Democratitzar els mitjans de comunicació públics i afavorir les ràdios, les televisions i premsa comunitàries

Tot i que l’Administració local no té competències per regular el mercat de la informació, la Carta Municipal i uns pressupostos anuals de prop de 2.500 milions d’euros doten l’Ajuntament de recursos que poden permetre passar d’una política de propaganda al servei dels partits que governen la ciutat i de les elits a una política de comunicació efectiva que respongui al principi general que el dret a la informació pertany a la ciutadania. Per assolir aquest objectiu, ens plantegem:

  • Revisar els recursos públics que es destinen a la propaganda, estudiant quins mitjans (i en quines quantitats) es beneficien de les subvencions directes o indirectes i quins costos té per a la ciutat el manteniment de BTV, de l’emissora local i de la Xarxa de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona.
  • Promoure dins els mitjans de comunicació públics l'exercici ple del dret a la informació i la llibertat d'expressió en un marc plural que fomenti la formació d'una opinió pública informada. Els treballadors dels mitjans públics hauran de dotar-se d’estatuts de redacció, com el de BTV, que garanteixin el lliure exercici de la professió, la clàusula de consciència, el secret professional i els drets reconeguts per l’Estatut-marc aprovat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya.
  • Fomentar la creació d’un Consell Ciutadà de la Informació, independent de l’equip de govern i dels partits, i amb participació directa de la ciutadania. Aquest consell determinarà les línies d’actuació de l’ajuntament en l’àmbit de la comunicació, fixarà la composició i les funcions dels consells d’administració dels mitjans públics, així com els criteris de selecció de les respectives direccions. Els consellers i conselleres del CCI seran elegits per organitzacions representatives, per especialistes i per col·lectius socials, seguint models d’altres països com el Board of the Recognition Panel del Regne Unit, el Consejo de Comunicación del Audiovisual de l’Uruguai o el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de l’Equador.
  • Donar suport humà i material als projectes comunitaris ja existents per contribuir a la consolidació, a la producció de continguts i a potenciar-ne la difusió.Contribuir igualment a la creació de nous canals i mitjans de comunicació per part dels col·lectius o les comunitats que ho sol·licitin i que responguin a necessitats de la ciutadania.
  • Facilitar la cooperació dels mitjans comunitaris amb els mitjans públics municipals i la integració de les seves produccions en la programació en una relació de reciprocitat i de respecte a la seva independència.
  • Impulsar l'existència d'organismes interns com els consells informatius o comitès professionals i consells de redacció, així com la definició explícita i pública de codis de conducta que vinculin l'exercici de la llibertat de premsa a paràmetres de responsabilitat social. 
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Societat del coneixement