Crear una oficina municipal anticorrupció i auditoria de les despeses i els deutes municipals

La corrupció és una xacra que atempta contra el bé comú, genera privilegis per uns pocs, i suposa un malbaratament dels recursos públics. Per fer-hi front calen mecanismes de denúncia que permetin una actuació àgil, ràpida i eficaç, i òrgans independents del poder polític i econòmic. Per desenvolupar-los, proposem:

  • Crear una oficina anticorrupció municipal amb dues funcions principals: d’una banda, gestionar un sistema de denúncies anònimes i ordinàries de la ciutadania i del personal de l'Ajuntament, com ja fa en l’àmbit europeu l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), i, de l’altra, coordinar un sistema d'auditoria interna orientada a detectar debilitats del sistema de funcionament de l’Ajuntament i de les entitats i empreses que en depenen i que possibilitin actuacions corruptes.
  • Dotar aquesta oficina de competències per fer seguiment de tots els processos susceptibles de patir situacions de corrupció: la selecció de personal, la contractació pública, l'atorgament de subvencions, permisos i/o llicències, l'actuació policial i les qualificacions urbanístiques, entre altres.
  • Dotar aquesta oficina de recursos humans i materials suficients, i de capacitat suspensiva per aturar els processos que investigui, si s’escau.
  • Realitzar una auditoria de les despeses i els deutes municipals, en especial dels processos de contractació pública, per detectar possibles irregularitats, actuar contra les persones responsables i totes les que s'hagin enriquit il·lícitament, i prendre les mesures de revisió de procediments necessàries per evitar que es puguin repetir en el futur.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Pressupostos i fiscalitat