Connectar la Barcelona urbana amb el seu entorn natural

L’Àrea Metropolitana de Barcelona és una de les zones on es concentren més impactes i pressions sobre el medi ambient de tota la Unió Europea. Al mateix temps aquest territori ens subministra una sèrie de serveis ecosistèmics, com aliments i aigua, la pol·linització, la regulació d'inundacions, la captura d'emissions de CO2, etc. La transformació que ha sofert en els darrers anys en compromet la conservació. Volem una ciutat compromesa amb la conservació de la biodiversitat, que conservi i millori el seu patrimoni natural, la qual cosa farà la ciutat més resilient davant el canvi climàtic. Per aconseguir-ho, proposem:

  • Realitzar polítiques decidides dins de l’AMB per revertir aquesta situació i posar en marxa els connectors ecològics.

  • Crear una trama de corredors verds tant en l'entorn de Barcelona (Collserola, Besòs, Llobregat i el litoral) com per l'interior de la ciutat, de manera que es creï un espai més habitable i transitable a peu i en bicicleta.

  • Impulsar un nou pla especial del Parc de Collserola realment obert a la participació ciutadana i a organitzacions com la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola, tot creant espais verds a la falda de la muntanya, cobrint parcialment la ronda i reconvertint l'àrea olímpica de La Clota.

  • Conservar els espais agrícoles i naturals de la vall baixa del Llobregat i el delta i incloure'n la connectivitat amb el massís del Garraf.

  • Recuperar el tram del riu Besòs, la connexió ecològica de Torre Baró amb el riu i els contraforts de la serra de Marina.

  • Rectificar en el litoral la tendència a l’artificialització i posar fi a les discontinuïtats per a vianants i ciclistes, i renunciar a la construcció dels barris residencials de luxe sota el Morrot.

  • Desenvolupar un nou pla d’acció local per a la biodiversitat que impregni diferents àmbits de govern de la ciutat, en línia amb els compromisos assolits a la Convenció de la Diversitat Biològica i a la resta de convenis internacionals.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat