Combatre el tràfic de persones amb fins de prostitució forçada

Des de Barcelona En Comú considerem bàsic apostar per una política capaç de lluitar contra el tràfic amb fins de prostitució forçada des del reconeixement dels drets de les víctimes, consagrats principalment en la Directiva 2011/36/UE, i especialment els vinculats a l’atenció integral i la protecció, en coordinació amb altres organismes públics amb competències en matèria penal, laboral i d’estrangeria que ofereixin un accés real i efectiu a aquests drets. Amb aquest objectiu, proposem:

  • Impulsar un canvi en els mecanismes que permeten aquesta detecció i actuació i que promocioni, conjuntament amb altres administracions i amb la societat civil, un abordatge integral i efectiu del tràfic amb fins de prostitució forçada.

  • Eliminar totes les polítiques municipals i/o administratives que estiguin generant danys col·laterals o restriccions als drets d’aquestes persones, com ara l’ordenança del civisme.

  • Reconèixer i impulsar el treball realitzat per les entitats feministes, elaborar directrius harmonitzades i fer formació de gènere als cossos de seguretat i al conjunt d’actors implicats, així com promoure els drets d’aquestes persones a la Carta de Ciutadania de Barcelona i en cap cas vincular aquests drets a la denúncia penal.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Gènere
Seguretat i convivència