Caminar cap a un nou model de democràcia municipal

Enfront de la desactualització democràtica dels ajuntaments, hem de crear un model de ciutat democràtica que propiciï la participació ciutadana en la cogovernabilitat de l'Ajuntament i la ciutat. Construir mecanismes directes de participació dels i les veïnes és imprescindible per impulsar el poder democràtic de la ciutadania sobre les institucions. Per fer això volem crear  un procés integrat per a unaciutat democràticade participació presencial i digital des d'on s'accedeixi a consultes, iniciatives ciutadanes, rendició de comptes, revocatoris i pressupostos participatius per barris, districtes i ciutat.

Perquè aquest procés integrat tiri endavant calen tres elements fonamentals:

  • Facilitar els mecanismes necessaris per aconseguir processos participatius amplis, tant amb esdeveniments presencials com amb dispositius d'alfabetització digital de les noves eines i els nous processos digitals, i així generar una nova cultura de la participació i la democràcia.
  • Crear un sistema d'identificació-autenticació ciutadana que permeti garantir els estàndards de seguretat, privacitat i dret material de participació en els diferents mecanismes ciutadans digitals habilitats.
  • Crear un organisme que vetlli per la compatibilitat i la integració dels diferents elements del procés participatiu per tal que iniciatives, revocatoris, pressupostos participatius, etc. quedin dins d'un marc coherent amb el Programa d’Actuació Municipal, el Programa d’Actuació del Districte i el programa del govern.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes