Assolir una ciutat lliure de violència racista i xenòfoba

Una ciutat per la vida no pot tolerar cap forma de racisme o xenofòbia ni des de l’àmbit comunitari, institucional, ni des dels mitjans de comunicació. Per lluitar contra aquestes pràctiques, proposem:

  • Dotar l’Oficina per a la No-Discriminació de l’Ajuntament de competències per recollir les denúncies ciutadanes, prestar assessorament (legal, psicològic, moral, econòmic, etc.), donar suport a les entitats que treballen en aquest àmbit o promoure actuacions que fomentin noves formes de convivència basades en la igualtat de drets de totes les persones que viuen a Barcelona i en la gran diversitat que hi ha entre les diferents persones i els diferents col·lectius i barris de la ciutat.

  • Desenvolupar polítiques actives de lluita contra el racisme i la xenofòbia (especialment, la islamofòbia, la judeofòbia i les diferents formes de discriminació contra el poble gitano) en coordinació i col·laboració amb les diferents associacions i institucions de la ciutat que treballen en aquest àmbit.

  • Donar suport (legal, econòmic i moral) a les entitats de la ciutat, sense ànim de duplicar o suplantar la feina que fan, ans treballar-hi conjuntament per elaborar un pla integral de lluita contra el racisme i la xenofòbia, un pla específic de lluita contra la islamofòbia (d'especial incidència en dones i menors), i un pla de difusió de la xarxa antirumors.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Migracions
Minories ètniques i culturals
Seguretat i convivència