Ampliar el verd i la terra a l’espai públic

Barcelona és una ciutat compacta i densament urbanitzada, mancada de superfícies verdes de proximitat. El verd urbà contribueix a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, afavoreix la biodiversitat, redueix la contaminació i el soroll, modera les temperatures i facilita l’oci, l’esbarjo i l’activitat física. La superfície verda per habitant se situa a Barcelona per sota de les recomanacions de l'OMS, especialment en alguns barris del centre. Tenint en compte aquestes consideracions, proposem:

  • Afavorir el predomini del verd i de la terra en l’espai públic, i específicament en els parcs i jardins.

  • Promoure el desenvolupament d’horts urbans d’agricultura biològica, i d’activitats pedagògiques i culturals associades.

  • Potenciar el verd a les façanes i a les cobertes dels edificis.

  • Substituirem on sigui viable els paviments impermeables que impedeixen la filtració de l’aigua a les capes freàtiques i agreugen els problemes associats a les pluges torrencials.

  • Gestionar els espais verds amb criteris de sostenibilitat ambiental i social, en prioritzarem l'ús per part dels usuaris, millorant-ne l'accessibilitat a persones amb diversitat funcional, gent gran i altres col·lectius, i promourem la pràctica de la jardineria sostenible.

  • Prioritzar les espècies vegetals autòctones, de baix consum d'aigua i manteniment reduït, resistents a plagues, de mínim risc d'al·lèrgies, i amb la mida adequada a l’espai que ocupin a tots els parcs i jardins nous, i es planificarà la substitució progressiva de la vegetació que no compleixi aquests criteris.

  • Fer de Barcelona una ciutat lliure de plaguicides i herbicides als espais verds. Es revisaran els mètodes de poda.

  • Aturar l’externalització del servei de manteniment dels parcs i jardins a empreses concessionàries que anteposen els seus interessos econòmics als interessos generals i públics i tornarem el protagonisme als serveis municipals de jardineria, que treballaran amb els criteris de sostenibilitat exposats.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Ecologia
Educació
Urbanisme, habitatge i mobilitat