Model de ciutat Tema Districte(s) Barri(s) De ciutat
(*) Impulsar la creació d'un mapa de la propietat immobiliària Canvi de model Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella
(*) Revisar les llicències d'activitats concedides en els últims anys Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Participació, transparència i rendició de comptes, Pressupostos i fiscalitat, Turisme, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella
(*) Reduir els impactes negatius del turisme Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Turisme, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Sant Martí
(*) Lluitar contra la proliferació desordenada de terrasses Ciutat per a la vida Turisme, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella, Eixample
Millorar la mobilitat a Ciutat Vella Ciutat per a la vida Ecologia, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella
Estudiar la derogació del Pla d’Usos de Ciutat Vella vigent Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Gènere, Turisme, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella
Redefinir l'actual Pla Especial d'Ordenació de les Rambles Canvi de model Cultura, Turisme, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella
(*) Garantir el dret a un envelliment digne, actiu, autònom i saludable des dels districtes Drets bàsics Acció social i comunitària, Drets humans, civils i socials, Envelliment, Pobresa i exclusió, Salut, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Sant Martí
(*) Augmentar el nombre de places d'escola bressol Ciutat per a la vida Educació, Infància, Participació, transparència i rendició de comptes, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella
(*) Obrir ateneus o casals de joves Democràcia oberta Cultura, Esports i lleure, Joventut Ciutat Vella
Protegir i promoure el comerç de proximitat i les botigues emblemàtiques Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Cultura, Urbanisme, habitatge i mobilitat Ciutat Vella
(*) Promoure la coordinació entre entitats que treballen en temes de pobresa i desigualtats Canvi de model Drets humans, civils i socials, Pobresa i exclusió Ciutat Vella
Evitar els desnonaments per motius econòmics Drets bàsics Drets humans, civils i socials, Pobresa i exclusió, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Garantir els subministraments mínims Drets bàsics Drets humans, civils i socials, Ecologia, Pobresa i exclusió X
Transformar el paper de Barcelona Activa i descentralitzar-la Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu X
Assegurar el dret a l'alimentació bàsica Drets bàsics Drets humans, civils i socials, Envelliment, Infància, Pobresa i exclusió, Salut X
Assegurar l’empadronament i l’accés a la targeta sanitària sense exclusions Drets bàsics Drets humans, civils i socials, Gènere, Infància, Migracions, Pobresa i exclusió, Salut X
Condicionar la contractació municipal a criteris de justícia social i ambiental Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Drets humans, civils i socials, Ecologia, Gènere, Joventut, Minories ètniques i culturals X
Establir una renda municipal complementària per a famílies que estiguin per sota del llindar de la pobresa Drets bàsics Drets humans, civils i socials, Envelliment, Gènere, Minories ètniques i culturals, Pobresa i exclusió, Pressupostos i fiscalitat X
Fer de Barcelona un referent en empreses compromeses socialment Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Drets humans, civils i socials, Ecologia, Gènere, Joventut, Minories ètniques i culturals X
Elaborar un pla de lluita contra l’atur Drets bàsics Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Gènere, Joventut, Minories ètniques i culturals, Pobresa i exclusió X
Lluitar contra la precarietat laboral juvenil Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Drets humans, civils i socials, Joventut, Pobresa i exclusió X
Elaborar un pla contra la feminització de la pobresa Drets bàsics Acció social i comunitària, Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Drets humans, civils i socials, Envelliment, Gènere, Pobresa i exclusió X
Impulsar una fiscalitat municipal més justa i ecològica Canvi de model Diversitat funcional, Ecologia, Pobresa i exclusió, Pressupostos i fiscalitat X
Prioritzar la inversió pública als barris més desafavorits Canvi de model Acció social i comunitària, Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Pressupostos i fiscalitat X
Garantir el dret a un envelliment digne, actiu, autònom i saludable Drets bàsics Acció social i comunitària, Drets humans, civils i socials, Envelliment, Participació, transparència i rendició de comptes, Salut X
Aturar el desallotjament dels assentaments mentre no es garanteixi un sostre digne Drets bàsics Acció social i comunitària, Drets humans, civils i socials, Migracions, Pobresa i exclusió, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Impulsar la regeneració urbana als barris més desafavorits Canvi de model Educació, Participació, transparència i rendició de comptes, Salut, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
(*) Connectar el tramvia per la Diagonal Canvi de model Ecologia, Urbanisme, habitatge i mobilitat Eixample, Les Corts, Sant Martí
Garantir un sostre a les persones sense llar Drets bàsics Acció social i comunitària, Drets humans, civils i socials, Pobresa i exclusió, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Incentivar la indústria local Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Societat del coneixement X
Assegurar el servei de menjador, llibres, sortides i activitats escolars a tots els infants Drets bàsics Drets humans, civils i socials, Educació, Infància, Pobresa i exclusió X
Donar suport a les petites i mitjanes empreses i a l’economia de petita escala Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Pressupostos i fiscalitat X
Garantir l'atenció social i educativa a les famílies i els infants en situació de risc Drets bàsics Acció social i comunitària, Drets humans, civils i socials, Educació, Infància, Pobresa i exclusió X
Defensar el comerç de proximitat Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Pressupostos i fiscalitat, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Millorar la mobilitat i la qualitat ambiental a l'Eixample Canvi de model Ecologia, Urbanisme, habitatge i mobilitat Eixample
Crear una moneda local per a Barcelona Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Pressupostos i fiscalitat X
Impulsar l’economia social i solidària Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Gènere, Pressupostos i fiscalitat, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Establir una moratòria en la concessió de llicències d'allotjaments turístics Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Ecologia, Pressupostos i fiscalitat, Turisme, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Modificar la fiscalitat turística i destinar-ne íntegrament els ingressos al municipi Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Ecologia, Pressupostos i fiscalitat, Turisme, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
(*) Consensuar l’actuació definitiva a l’entorn de Glòries i prevenir-ne la possible gentrificació Canvi de model Participació, transparència i rendició de comptes, Urbanisme, habitatge i mobilitat Eixample, Sant Martí
Enfortir els serveis d’inspecció i sanció relacionats amb el turisme Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Pressupostos i fiscalitat, Turisme, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Introduir als pressupostos la perspectiva de gènere Canvi de model Gènere, Pressupostos i fiscalitat X
Impulsar la creació de mecanismes financers democràtics i de control públic Canvi de model Pressupostos i fiscalitat X
Recuperar l’aigua com a bé comú Canvi de model Drets humans, civils i socials, Ecologia, Participació, transparència i rendició de comptes X
Aturar o revisar els projectes contraris al bé comú Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Participació, transparència i rendició de comptes, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Recuperar el Port Vell per a usos públics i ciutadans Canvi de model Participació, transparència i rendició de comptes, Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Replantejar els grans projectes de ciutat: la Sagrera com a oportunitat Canvi de model Urbanisme, habitatge i mobilitat X
Promoure l’agricultura de proximitat i ecològica Canvi de model Atur, ocupació, drets laborals i model productiu, Ecologia X
Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible Canvi de model Ecologia, Urbanisme, habitatge i mobilitat X

Pàgines

(*) Aquesta mesura s'impulsarà des de les gerències municipals de l'Ajuntament amb la col·laboració de diversos districtes. És a dir, que es tracta d'una mesura ja inclosa en el nivell de ciutat; no obstant això, es recull aquí atès que per a aquest districte és prioritària.