Licitació del desenvolupament de la web de Barcelona en Comú

SUBCONTRACTACIÓ DEL SERVEI PEL DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE LA WEB DE BARCELONA EN  COMÚ

 

DADES GENERALS

Denominació del Contracte

Desenvolupament de la web del Bcomú

Localització del Servei

Barcelona

Persona de contacte

Cap de Comunicació

 

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

Barcelona en Comú té la necessitat de renovar la web de l'organització.
Aquesta licitació ha d’incloure el desenvolupament del projecte del nou site coordinat per la responsable de l’equip de comunicació. La web s’ha de desenvolupar amb Wordpress, i la proposta ha d’incloure la seva posada en producció en infraestructures delegades, incloent el manteniment i el monitoratge de la mateixa per garantir actiu el servei.
Així mateix, la proposta ha d’incloure el desenvolupament dels evolutius que siguin requerits posteriorment. Alhora es preveuen accions de formació i capacitació del personal tècnic de comunicació per a la gestió del site.
El disseny i els continguts seran facilitats per l’Organització.

 

OBJECTE DE LA SUBCONTRACTACIÓ

L’objecte de la subcontractació és el servei per al desenvolupament de la nova web, així com la seva implementació, la migració de les dades de l’actual site, i el manteniment en infraestructures externes.

 

DURADA I TEMPORALITZACIÓ DEL SERVEI

El contracte que se subscrigui amb l’empresa o professional adjudicatari entrarà en vigor en el moment en què estigui firmat el contracte i s’estendrà durant 6 mesos, prorrogable per uns altres 6 mesos.
Les parts comunicaran amb un preavís de 30 dies la seva voluntat de no renovar aquest contracte.
Cal destacar que Barcelona en Comú podrà rescindir el contracte a què doni origen la present licitació en el cas que hi hagi canvis substancials en el finançament públic del qual l’organització és beneficiària, així com que, de manera sobrevinguda l’adjudicatari incorri en alguna de les prohibicions per contractar o ser beneficiària de subvencions, i pogués arribar a tenir coneixement Barcelona en Comú.

 

CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS A SUBCONTRACTAR

Aquesta proposta de condicions tècniques i econòmiques per la subcontractació dels serveis de desenvolupament del web recull les característiques que han de reunir segons la valoració de l’equip tècnic d’organització de Barcelona en Comú:

El servei pel desenvolupament del site inclou els següents elements detallats a continuació:

 • Desenvolupament del site seguint un primer esborrany d’estructura plantejat al  document Annex 1(*),  amb tecnologia amb Wordpress
 • Backoffice d’Administració i gestió de continguts, amb capacitat de gestió multiusuari: administrador, redactor…
 • Dashboard d’usos d’edició per a un usuari-editor mitjà "friendly"
 • Ha de donar compliment a les recomanacions de seguretat de CESICAT
 • Optimitzat per SEO i Capacitat de generació d’URL curtes
 • Optimització automàtica d’imatges, vídeos, animaciones, gifs, etc a nous formats
 • Integració de xarxes socials i de tot tipus de fitxers multimedia
 • Compatible amb els navegadors més utilitzats en l’actualitat i “responsive” per Android, iPhone i iPad.
 • Multi idioma (català i castellà).
 • Plugin o sistema de traducció simple i sense duplicats de pàgines als idiomes majoritaris (anglès, francès…)
 • Capacitat d’integració de dades amb Civi CRM
 • Capacitat d’integració d’una passarel·la de pagament
 • La web serà adaptada a persones amb diversitat funcional d'acord amb les recomanacions de l’IMPD de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Capacitat de creació de pàgines o microsites amb plantilles flexibles i configurables sense necessitat de programació

(*) El nou web haurà d’estar plenament operatiu dins dels 6 primers mesos de vigència del contracte. L’Organització facilitarà l’estructura de la major part de la web i la definició de cada pàgina del 80% del web durant els primers tres mesos de vigència del contracte, així com la línia gràfica i principals continguts.

El servei del manteniment i evolutius del site i infraestructures, i suport inclou els següents elements detallats a continuació:

 • Dotació de les infraestructures necessàries per garantir un funcionament òptim del site.
 • Manteniment de les infraestructures i Nivell de Servei (SLA)
 • Bossa d’hores per al desenvolupament evolutius
 • Formació de l’equip de comunicació i elaboració de documentació i registres de seguiment apropiats per a la gestió dels continguts

 

OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA I SISTEMA DE FACTURACIÓ

Les empreses o professionals interessats en la prestació dels serveis detallats en els apartats anteriors hauran de presentar una oferta tècnica contemplant totes les característiques i requisits indicats, així com qualsevol millora que estimen oportuna.

Addicionalment, presentaran una oferta econòmica individualitzada en la qual s’indiqui de manera clara el preu/hora. L’oferta econòmica inclourà de forma separada els següents conceptes:

 • Costos fixos del desenvolupament del site
 • Preu/hora segons perfil
 • Costos fixos d’altres serveis com infraestructures i manteniment

Tots els costos indirectes de prestació del servei per part de l’empresa o professional (contractació de personal per l’elaboració del servei) hauran d’estar inclosos a l’oferta, no procedint la facturació dels mateixos a Barcelona en Comú.

Si l’oferta econòmica inclou altres costos addicionals, aquests hauran de ser indicats per l’empresa de manera separada i detallant els costos fixos.

La facturació es realitzarà dels imports fixos segons s’acordi, i mensualment amb la informació d’hores de servei. Barcelona en Comú abonarà les factures amb caràcter general a 15 dies des de la recepció de la factura, sent possible establir algun requisit addicional si fos necessari i previ avís.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Es realitzarà una valoració individualitzada de les ofertes per cadascun dels lots indicats, puntuant-se les mateixes de 0 a 100 amb la següent distribució.

Oferta econòmica (màxim 60 punts)

L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes econòmiques seran valorades amb relació al percentatge de diferència comparada amb l’oferta més baixa. Si existissin ofertes econòmiques considerades temeràries, seran descartades motivant dita circumstància.

Oferta tècnica (màxim 40 punts)

Les propostes d’ofertes econòmiques presentades seran avaluades a partir dels següents criteris tècnics valorats mitjançant factors objectivables:

CRITERIS

VALOR CRITERIS

FACTORS

VALOR FACTORS

Criteris tècnics

 25

Experiència en el desenvolupament de sites similars amb tecnologia Wordpress. 

15

Per la capacitat d’autogestió i escalabilitat del site

5

Pel nivell de servei (SLA)

5

Valor afegit

15

Empresa Social i Solidària

7

Aplicació de manera habitual i integrada de processos que garanteixin les condicions laborals justes i de democràcia al lloc de treball, així com criteris per corregir la segregació horitzontal de gènere en l’àmbit de les TIC

8

 

REQUISITS DE LES EMPRESES OFERENTS

L'empresa finalment seleccionada haurà de:

 • Estar al corrent de pagament de la Seguretat Social i Hisenda en el moment de presentació de les ofertes i durant la duració del contracte en cas de resultar adjudicatària.
 • Certificar l’especialització de l’empresa per la prestació del servei.
 • Estar en possessió de tots els drets de cessió, permisos, habilitacions i/o autoritzacions necessàries dels titulars de les patents, models i marques relatives als materials utilitzats, corrent al seu risc i compte el pagament dels possibles drets i indemnitzacions per tals conceptes i sent responsables de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual, comercial i intel·lectual que pogués derivar-se de la utilització indeguda d’aquells.
 • Signar un conveni de confidencialitat amb l’Organització i de compromís d’exclusivitat en l’àmbit de la prestació de serveis a partits polítics de Catalunya/Espanya.


 

AVALUACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI

Amb caràcter periòdic la contractant podrà preguntar als usuaris del servei sobre:

 • La qualitat del servei (SLA)
 • Incidències detectades

Les incidències es posaran en coneixement de l’empresa adjudicatària amb la finalitat de corregir-les. Les reiterades comunicacions de qualitat en la prestació del servei podran constituir causa de resolució del contracte.

Així mateix, l’empresa adjudicatària realitzarà una memòria semestral dels punts de millora del servei.

Amb la finalitat de facilitar el seguiment del contracte, tant l’empresa adjudicatària com la contractant designaran interlocutors, la missió principal dels quals serà l’intercanvi permanent de qualsevol informació relativa en l’execució de la prestació de servei.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Termini:

Les ofertes hauran de presentar-se fins el 9 de Juny de 2021.

Documentació necessària:

 • Oferta tècnica detallant tots els aspectes requerits en el present document.
 • Oferta econòmica, juntament amb el compromís de manteniment dels preus oferents al llarg de la duració del contracte.

Aquelles ofertes que no presentin la documentació específica requerida, indicant en elles tots els punts que s’estableixen en el present, o no s’ajusten als requisits generals establerts per la contractació, podran ser requerits als seus sol·licitants per la seva esmena en el termini de 5 dies hàbils, i sempre en aquells casos en els quals Barcelona en Comú ho estimi oportú. No obstant això, si es considera motiu suficient per a la no contractació o defecte no esmenable, podrà ser rebutjada i tenir-se com a no presentada l’oferta, comunicant-se els motius a l’oferent.

Els motius que Barcelona en Comú considerarà com no esmenables o suficients per tenir com no presentada l’oferta, seran en tot cas:

 • Estar incurs en algun dels motius de prohibició per contractar conforme a l’art. 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 • Aquells que, un cop ser requerits per a l’organització i havent-hi transcorregut el termini, no remetin o ho facin de manera incompleta, la documentació requerida.


Dades de contacte:

Les ofertes hauran de remetre’s a:

Att.- Departament de Comunicació

E-mail: coordinaciocomunicacio@bcnencomu.cat  

Es remetrà còpia, en format electrònic, de l’oferta tècnica i econòmica a la següent adreça de correu electrònic: tresoreria@bcnencomu.cat.


Direcció Postal:

Carrer Marina, 131 bis baixos
08013 - Barcelona

 

Descarrega l'Estructura de la licitació (PDF)