Convocatòria de licitació pel servei de vídeo i disseny gràfic de Barcelona En Comú

Barcelona en Comú té la necessitat de serveis de producció de vídeo i disseny gràfic per als materials digitals i impresos de l’organització.

OBJECTE DE LA SUBCONTRATACIÓ

L’objecte de la subcontractació és el servei de suport al desplegament de les infraestructures digitals durant un període aproximat de 6 mesos. La present subcontractació es composa dels següents lots:

- LOT 1: Producció i adaptació de materials gràfics i producció de vídeos originals
- LOT 2: Captació i tall de emissions de vídeo en directe i subtitulació de videos en català i castellà

En conjunt poden representar una dedicació d'entre 20 i 80 hores mensuals.

DURADA I TEMPORALITZACIÓ DEL SERVEI

El contracte que es suscrigui amb l’empresa o professional adjudicatari entrarà en vigor en el moment en què estigui firmat el contracte i s’extendrà durant 6 mesos, prorrogable.

OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA I SISTEMA DE FACTURACIÓ

Les empreses o professionals interessats en la prestació dels serveis detallats en els apartats anterior hauran de presentar una oferta tècnica contemplant totes les característiques i requisits indicats, així com qualsevol millora que estimin oportuna.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Es realitzarà una valoració individualitzada de les ofertes per cadascun dels lots indicats, puntuant-se les mateixes de 0 a 100 amb la següent distribució:

- Oferta econòmica (màxim 60 punts)
- Oferta tècnica (màxim 40 punts)

  • Conceptualització i edició de materials audiovisuals per a xarxes socials (animació/motion graphics): 15 punts
  • Disseny gràfic bàsic per a materials digitals i impresos (banners, infografies, cartelleria): 10 punts
  • Gravació de vídeo a la ciutat de Barcelona 5 punts Captació i tall de videos en directe amb flexibilitat horària (entrevistes, actes): 5 punts
  • Subtitulació de videos en català i castellà: 5 punts

AVALUACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI

Amb caràcter periòdic la part contractant podrà preguntar als usuaris del servei sobre:

- La qualitat del servei i l’atenció al detall
- Incidències detectades

FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Termini: Les ofertes hauran de presentar-se fins al 19 d'abril de 2021al correu electrònic coordinaciocomunicacio@bcnencomu.cat amb còpia a tresoreria@bcnencomu.cat.

 

Documentació necessària:

- Oferta tècnica detallant tots els aspectes requerits en el present document.

- Portfoli de treballs similars realitzats.

- Oferta econòmica, juntament amb el compromís de manteniment dels preus ofertats al llarg de la duració del contracte. Aquelles ofertes que no presentin la documentació específica requerida, indicant en elles tots els punts que s’estableixen en el present, o no s’ajusten als requisits generals establerts per la contractació, podran ser requerits als seus sol·licitants per la seva subsanació en el plaç de 5 dies hàbils, i sempre en aquells casos en els que Barcelona en Comú ho estimi oportú. No obstant, si es considera motiu suficient per la no contractació o defecte no subsanable, podrà ser rebutjada i tenir-se com a no presentada l’oferta, comunicant-se els motius a l’ofertant.