Colaboración internacional de Barcelona En Comú

El text es pot llegir a sota en anglès, italià i francès

Barcelona En Comú és una plataforma municipalista i internacionalista amb voluntat de col·laborar en xarxa amb altres moviments al voltant del món. Des del primer moment esperàvem que Barcelona pogués convertir-se en punta de llança d'un procés de transformació democràtica des de baix, a Europa i més enllà. Som conscients que la nostra experiència pot servir com a exemple per a altres ciutats i que hi ha molt que podem aprendre aquí de moviments que treballen fora de l'Estat.

És per això que Barcelona En Comú col·labora amb un ampli espectre de moviments socials i polítics a nivell internacional. Reconeixem com afins a molts col·lectius de noms diversos que comparteixen els nostres valors i maneres de fer política. Tal com hem fet a nivell municipal, posem els objectius per davant de les sigles i treballem en base a prioritats compartides. Aquestes relacions són informals i flexibles, basant-se en la construcció de la confiança mútua i l'assoliment d'objectius concrets.

No és la nostra intenció, de moment, crear cap estructura internacional formal sota una mateixa marca. Com a plataforma local, el nostre és un projecte construït a l'entorn de Barcelona dins el context català i el marc de l'Estat espanyol. Qualsevol altre projecte municipalista es basarà en les circumstàncies concretes de cada població i per tant hi tindrà diferències importants al nostre. En aquest sentit, volem recalcar que Barcelona En Comú no reconeix ni té vincle oficial amb cap organització o candidatura fora de l'Estat espanyol que faci servir el nom 'En Comú', 'En Comú', 'In Common', 'In comune' o similar .

Contacto del grupo Internacional


ENG: International collaboration of Barcelona en Comú

Barcelona en Comú is an internationalist municipalist platform which seeks to work as a network with other movements around the world. From the very start, we hoped that Barcelona could become the launchpad for a process of democratic transformation from below, in Europe and beyond. We are aware that our experience can serve as an example for other cities, and that there is much that we can learn from movements in other countries.

That's why Barcelona en Comú collaborates with a wide range of social and movements at international level. We recognize many groups, going under diverse names, as allies; groups that share our values and way of doing politics. These relationships are informal and flexible, based on the construction of mutual trust and the achievement of concrete goals.

It is not our intention, for now, to create any formal international structure under a single brand. As a local platform, our project is based on the experience of Barcelona within Catalonia and the Spanish state. Any other municipalist project will be based on the concrete circumstances of its own town or city and will therefore have important differences from ours. In this regard, we want to underline that Barcelona en Comú does not recognize nor have any formal relationship with any organization or candidacy ourside of the Spanish state that uses the name 'En Comú', 'En Común', 'In Common', 'In comune' or similar.

Contact Internacional group

 

IT: Collaborazione internazionale di Barcelona en Comú

Barcelona en Comú è una piattaforma municipalista e internazionalista che ha la volontà di collaborare in rete con altri movimenti in tutto il mondo. Fin dal primo momento speravamo che Barcellona potesse convertirsi nel trampolino di lancio di un processo di trasformazione democratica dal basso, in Europa e non solo. Siamo coscienti che la nostra esperienza può servire come esempio per altre città e che ci sono molte cose che possiamo imparare da movimenti che lavorano fuori dalla Spagna.
 
È per questo che Barcelona en Comú collabora con un’ampia gamma di movimenti sociali e politici a livello internazionale. Riconosciamo come affini a noi molti collettivi con nomi diversi che condividono i nostri valori e il nostro modo di fare politica. Come abbiamo fatto a livello comunale, per noi gli obiettivi vengono prima delle sigle e lavoriamo in base a delle priorità condivise. Queste relazioni sono informali e flessibili e si basano sulla costruzione della fiducia reciproca e il raggiungimento di obiettivi concreti.
 
Per il momento non abbiamo intenzione di creare nessuna struttura internazionale formale con uno stesso brand. Come piattaforma locale, il nostro è un progetto costruito nella realtà di Barcellona, all’interno del contesto catalano e di quello spagnolo. Qualunque altro progetto municipalista si baserà sulle circostanze concrete della sua città e di conseguenza presenterà differenze importanti rispetto al nostro. In questo senso, ci teniamo a sottolineare che Barcelona en Comú non riconosce né ha nessun vincolo ufficiale con altre organizzazioni o candidature fuori dalla Spagna che usano il nome di 'En Comú', 'En Común', 'In Common', 'In comune' o simili.

Contatto con il gruppo internazionale

 

FR: Collaboration internationale de Barcelona en Comú

Barcelona en Comú est une plateforme municipaliste et internationaliste qui a la volonté de collaborer en réseau avec d’autres mouvements autour du monde. Dès le premier moment nous avons espéré que Barcelone puisse se convertir  en avant-garde d’un processus de transformation démocratique d’en bas, en Europe et plus loin. Nous sommes conscients du fait que notre expérience peut être un exemple pour d’autres villes et qu’ici nous pouvons apprendre beaucoup des mouvements qui travaillent dans d’autres pays. 

C’est pour cela que Barcelona en Comú collabore avec un ample éventail de mouvements sociaux et politiques au niveau international. Nous reconnaissons l’affinité avec beaucoup de collectifs de noms différents qui partagent nos valeurs et notre manière de faire en politique. Comme nous le faisons au niveau municipal, nous posons les objectifs devant les sigles et nous travaillons sur la base de priorités communes.

En ce moment, notre intention n’est pas de créer une structure internationale formelle sous les mêmes sigles. En tant que plateforme locale, notre projet se construit dans l’environnement de Barcelone, dans le contexte catalan et le cadre de l’État Espagnol. N’importe quel autre projet municipaliste sera fondé sur les circonstances concrètes de chaque population et aura, en conséquence, des différences importantes avec le notre. Dans ce sens, nous voulons souligner que Barcelona en Comú me reconnaît aucun lien officiel avec aucune organisation ni candidature en dehors de l’État espagnol qui utilise “En Comú”, “En Común”, “In Comune” ou similaires.

Le contact avec le groupe international