Barcelona En Comú destinarà el 100% de l'excedent de sou dels càrrecs electes a un fons social i solidari

Barcelona En Comú ha aprovat destinar a un fons social i solidari el 100% de l'excedent de sou dels càrrecs electes que aporten a l'organització, és a dir, la diferència entre el sou que ingressen mensualment i el límit salarial que estableix el Codi d'Ètica Política de l'organització. El funcionament d'aquest fons es definirà de forma participativa i es posarà en marxa en els propers 6 mesos.

El Codi d'Ètica Política de Barcelona En Comú estableix que els càrrecs electes de BComú tindran un salari ètic fixat en 2.200€ mensuals nets per 14 pagues anuals. El plenari celebrat el passat dissabte va aprovar el reglament del Codi d'Ètica Política que es concreta de forma operativa en els principis ètics establerts amb l'objectiu d'aconseguir formes de fer política més accessibles i properes a la ciutadania. Aquest reglament preveu també la posada en marxa d'un fons social i solidari que es nodrirà del 100% de les aportacions fetes pels càrrecs electes que donen la diferència salarial a l'organització. Per determinar la destinació d'aquest fons social i solidari, l'organització s'ha marcat un termini màxim de tres mesos perquè el Plenari validi a l'equip responsable de formular la proposta. Aquesta proposta ha de ser aprovada per la Coordinadora general de Barcelona en Comú en un termini màxim de tres mesos.

L'actual retribució bruta anual dels càrrecs electes ve determinada per l'Acord del Plenari del Consell Municipal de 14 de juliol de 2015, a proposta dels grups municipals de CiU, C’s, PSC i PP; i amb els vots en contra de BComú, ERC i CUP. Barcelona En Comú i ERC van presentar una proposta que no va ser acceptada per la resta i que reduïa les retribucions del conjunt de membres de la corporació.

Per poder aplicar el límit salarial fixat pel Codi d'Ètica Política, els càrrcs electes aporten la diferència a Barcelona En Comú, que destinarà aquests recursos a un fons social i solidari i suposen el 15% del pressupost total de l'organització. Segons els pressupostos de BComú de 2016, un total de 219.000€ -el 100% dels excedents dels càrrecs electes- es destinaran al fons social i solidari.

El Codi d'Ètica Política té com a finalitat la regeneració democràtica de la política, retornant a la ciutadania el dret a participar dels assumptes públics amb formes de fer política accessibles i compromeses amb la ciutadania. El document es divideix en quatre apartats: democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes; finançament, transparència i gestió de les despeses;  professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció; i seguiment i control, règim sancionador i modificació del Codi d'Ètica Política.

En aquests apartats es concreten qüestions com el control de les modificacions al programa electoral presentat; els mecanismes de revocació dels càrrecs electes per part de la ciutadania, així com aquells que evitin les portes giratòries, entre d'altres.